Definitielijst

Beheerstrook

Colofon

Titel: MER Deel 1 Kenmerk: 1950192 Versie: Definitief iReport Datum: 11 augustus 2023 Projectnaam: Dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer Projectnummer: 120612

1. Inleiding MER deel 1

De dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer bevindt zich aan het einde van de Verkenningsfase.

1.1 De dijkversterking

De noordelijke Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming.

1.2 Waarom een milieueffectrapportage

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. De verwachte effecten voor het milieu worden beschreven in een milieueffectrapport.

1.3 De m.e.r.-procedure

Een m.e.r.-procedure is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit Milieueffectrapportage.

1.4 Participatie van de omgeving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt het belangrijk dat naast samenwerkingspartners ook omwonenden en andere belanghebbenden actief en op de juiste manier betrokken worden bij het project.

2. Opgaven en meekoppelkansen

Het project Irenesluis – Culemborgse Veer heeft als doel om enkele opgaven op dit traject op te lossen: de waterveiligheidsopgave en de beheeropgave van de Lekdijk; deze worden toegelicht in Hoofdstuk 2.1 en Hoofdstuk 2.2.

2.1 Waterveiligheidsopgave

In de jaren ’80 is het dijktraject Irenesluis - Culemborgse Veer voor het laatst robuust versterkt.

2.2 Beheeropgave

Als beheerder van de primaire waterkering is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verantwoordelijk voor de veiligheid van het achterliggende land volgens de Waterwet.

Toon meer resultaten