1. Inleiding MER deel 1

De dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer bevindt zich aan het einde van de Verkenningsfase. Hierin beoordelen we de effecten van kansrijke alternatieven voor de dijkversterking, wegen we deze af en stellen we een Voorkeursalternatief (VKA) samen. De resultaten van hiervan zijn vastgelegd in de Nota Voorkeursalternatief. Naast deze nota is een concept MER opgesteld die de effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven en het Voorkeursalternatief in detail beschrijft (MER deel 1, het document dat u nu leest). Het MER deel 1 is een bijlage bij de Nota Voorkeursalternatief, heeft bijgedragen aan de afweging tot het Voorkeursalternatief en maakt deel uit van de m.e.r.-procedure.