1.1 De dijkversterking

De noordelijke Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Bij de wettelijke toetsing is gebleken dat deze dijk niet meer aan de nieuwe norm voor primaire waterkeringen voldoet, die is opgenomen in de nieuwe Waterwet (2017). Landelijk is er afgesproken dat alle dijken in Nederland in 2050 voldoen aan de nieuwe normen. Ook de Lekdijk dient dus te worden versterkt, en is daarom opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De versterking van de Lekdijk vindt plaats onder de noemer ‘Sterke Lekdijk’ en is verdeeld in zeven deelprojecten, met een totale lengte van 55 kilometer. Eén van de deelprojecten is de versterking van de dijk op het traject Irenesluis - Culemborgse Veer (ICU). Het dijktraject van het deelproject Irenesluis - Culemborgse Veer is 9,9 kilometer lang.

Indeling projecten Sterke Lekdijk
Figuur 1-1 Indeling projecten Sterke Lekdijk

De dijkversterking kent (conform de landelijke MIRT-systematiek) drie fasen: verkenning, planuitwerking en realisatie. De Verkenningsfase is gestart in 2021; op het moment van opstellen van dit MER deel 1 bevindt het project zich aan het eind van deze Verkenningsfase. Doel van de verkenning is om een ontwerp op hoofdlijnen voor de dijkversterking vast te stellen: het Voorkeursalternatief (VKA).