1.2 Waarom een milieueffectrapportage

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. De verwachte effecten voor het milieu worden beschreven in een milieueffectrapport. Ook worden er alternatieve oplossingen beschreven, zodat verschillende effecten in beeld komen en met elkaar kunnen worden vergeleken. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming van het dijkversterkingstraject. De dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer kan belangrijke nadelige milieugevolgen hebben en daarom moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen en een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld.

Voor de milieueffectrapportage doen we onderzoek naar de effecten van de dijkversterkingsmaatregelen voor Irenesluis - Culemborgse Veer op de omgeving. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden getroffen om eventuele effecten op de omgeving te verminderen en/of te compenseren. Bij het ontwerp van de dijkversterking houden we daarnaast ook rekening met kosten en technische aspecten. Deze aspecten gezamenlijk gebruiken we om de alternatieven voor het ontwerp van de dijk te beoordelen en met elkaar te vergelijken om daarmee de beste oplossing voor de dijkversterking te kunnen kiezen als Voorkeursalternatief.