1.4 Participatie van de omgeving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt het belangrijk dat naast samenwerkingspartners ook omwonenden en andere belanghebbenden actief en op de juiste manier betrokken worden bij het project. Zij kunnen hun mening geven en het moet duidelijk zijn wat er met deze input is gebeurd. Steeds wanneer het project een nieuwe fase ingaat, vraagt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan omwonenden hoe zij betrokken willen worden en wanneer nodig past het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de werkwijze aan. Deze werkwijze is ook afhankelijk van de omvang van de versterkingsopgave. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft omwonenden en belanghebbenden de ruimte om mee te denken gedurende de gehele looptijd van het project. De manier waarop deze wensen, ambities en ideeën ingebracht kunnen worden is ook in de Nota van Uitgangspunten beschreven.

De mogelijkheden daartoe zullen passend zijn bij de fase waarin het project zich bevindt en zijn tijdens de realisatie anders dan tijdens de Verkenningsfase. Zo kunnen omwonenden en belanghebbenden tijdens de Verkenningsfase bijvoorbeeld oplossingen aandragen voor de dijk en gaat het later in het proces bijvoorbeeld over de inrichting op de dijk. Er wordt op de participatie geconcentreerd op de momenten dat besluiten voorliggen en inbreng van belanghebbenden het verschil kan maken.

De bestuurlijke partners (gemeenten, Provincie, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat) nemen deel in ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Met deze partijen zijn ook mogelijke meekoppelkansen geïnventariseerd en vastgelegd in een Nota Koppelkansen. We volgen hierbij de spelregels voor het meenemen van koppelkansen die opgesteld zijn voor Sterke Lekdijk.

In het proces om te komen tot kansrijke oplossingen is de brede omgeving betrokken. Dit zijn zowel bewoners langs de dijk als ook belangenorganisaties en terreinbeherende instanties. Het doel hiervan is, naast het informeren en meedenken over het te doorlopen proces, om wensen, ideeën en meekoppelkansen te inventariseren.

Impressie bewonersavond waarin de veiligheidsopgave en het te doorlopen proces worden toegelicht
Figuur 1-3 Impressie bewonersavond waarin de veiligheidsopgave en het te doorlopen proces worden toegelicht

Vanaf het derde kwartaal van 2021 zijn ook de zogenaamde keukentafelgesprekken gestart. Hierbij is aan alle direct-aanwonenden van de dijk uitleg gegeven over de waterveiligheidsopgave ter plekke en is een doorkijk van het proces gegeven. Ook zijn belangengroepen geconsulteerd, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie, verkeer en natuur.

In maart 2022 is een eerste bewonersavond georganiseerd. Hierbij is een presentatie gegeven over de waterveiligheidsopgave en het te doorlopen proces. Daarnaast was er gelegenheid om kaartmateriaal te bekijken en in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van het project. Belangstellenden konden kenbaar maken wat zij belangrijke aspecten en aandachtspunten vinden rond de dijk. Zo zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid op de dijk en de overlast van gemotoriseerd recreatieverkeer. Belangstellenden spraken ook over de plannen voor meer natuurontwikkeling in de uiterwaarden, een bloemrijk dijktalud aan de buitenzijde van de dijk en de mogelijkheden om meer recreatieve voorzieningen aan te brengen.

Eind september 2022 is een tweede bewonersavond georganiseerd. Hierbij hebben de aanwezigen zich een beeld kunnen vormen van de drie kansrijke oplossingen. Ook de plannen met betrekking tot de weginrichting werden gepresenteerd door de gemeente Houten. 

In juni 2022 is de bewonerswerkgroep opgestart. Dit is een groep van betrokken omwonenden die hun gebiedskennis inbrengen. Ook fungeren zij als klankbord voor de opgestelde plannen. Binnen deze groep wordt het draagvlak voor het ontwerp afgetast. De groep is in de Verkenningsfase vier keer bij elkaar gekomen (zie https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/irenesluis/documenten/ voor de verslagen). De werkgroep heeft adviezen gegeven over de Nota Kansrijke Oplossingen aan bestuurders (zie https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/irenesluis/documenten/ voor het advies). Zo heeft de werkgroep onder andere geadviseerd om de oplossingen bij voorkeur buitendijks te zoeken en bij communicatie meer in te zoomen op individuele locaties. Ook hebben zij adviezen verstrekt ten aanzien van de weginrichting. Het college van Dijkgraaf & Heemraden hebben het advies betrokken bij hun besluitvorming.

De aandachtsvelden van de werkgroep betreffen de onderstaande thema’s:

  • Verkeerssituatie: verbeteren weginrichting, veiligheid voor niet-gemotoriseerd verkeer en overlast;

  • Ecologische verbetering: ontwikkeling bloemrijke dijken/natuurlijke dijkzone;

  • Recreatieve ontwikkeling: toevoegen rustpunten en wandelpaden;

  • Grondverwerving en grondgebruik.