10. Vervolg

Er worden vooralsog geen effecten verwacht die mitigatie of compensatie vergen. Ook zijn er geen leemten in kennis die een belemmering vormen voor de besluitvorming in de Verkenningsfase. Wel is er een aantal aandachtspunten voor de Planuitwerkingsfase die reeds eerder in dit MER zijn genoemd, en hieronder kort worden samengevat:

Algemeen:

  • Stikstofdepositie door de realisatie en effecten daarvan op Natura 2000-gebieden.

  • Het voorkomen van beïnvloeding van het leefgebied van algemeen voorkomende zoogdieren, amfibieën en algemene broedvogels.

Locatie 2b en 3

  • Voor deze locaties is er nog geen keuze voor het Voorkeursalternatief gemaakt.

  • MER-beoordeling moet nog plaats vinden.

Locatie 1a en 6 (constructie):

  • Hinder door trillingen en effecten trillingen op monumenten.

Locatie 4 (voorlandverbetering):

  • Wijze van uitvoeren.

  • Voorkómen beïnvloeding NNN en negatieve effecten op de waterhuishouding.

  • Zorgen voor afspraken met grondeigenaren met betrekking tot beheer en onderhoud.