2.4 Resumé scope MER

Dit MER geeft een beschrijving van de milieueffecten van de maatregelen voor de waterveiligheidsopgave en de beheeropgave. De meekoppelkansen zijn op het moment van opstellen van deze versie van het MER nog onvoldoende concreet om te kunnen bepalen of deze daadwerkelijk op korte termijn uitgevoerd gaan worden en welke milieueffecten deze met zich meebrengen; daarom zijn de effecten van de meekoppelkansen nog niet in deze versie van het MER beschreven.

De dijk tussen Irenesluis en Culemborgse Veer behoeft op drie locaties versterking en voor twee locaties mogelijk ook (zie Hoofdstuk 2.1), daarnaast zijn er over een groter deel maatregelen nodig vanwege de beheeropgave. Op de drie locaties waarvoor de versterkingsmaatregelen zeker nodig zijn, zijn de milieueffecten beschreven van de maatregelen voor dijkversterking en beheeropgave tezamen (Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 8); deze zijn ook lastig te scheiden en worden als geheel uitgevoerd. De effecten van de beheermaatregelen buiten de dijkversterkingslocaties zijn separaat beschreven (Hoofdstuk 9).