3.3 Landschap

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van het landschap beschreven ten behoeve van de effectbeoordeling. Het omschrijft de landschappelijke kenmerken en kwaliteiten waarmee rekening dient te worden gehouden bij de dijkversterking.

De volgende onderdelen worden beschreven:

  • Schaal en continuïteit dijkprofiel;

  • Herkenbaarheid van de hoofdvorm van de dijk;

  • Huidig dijktracé;

  • Historische landschappelijke structuren.

Ten grondslag aan de beschrijving van deze onderdelen ligt het Ruimtelijk Kwaliteitskader Dijkversterking Prinses Irenesluis – Culemborgse Veer (versie mei 2022). In dit kwaliteitskader is een meer uitgebreide beschrijving van de onderdelen terug te vinden.