3.5 Autonome ontwikkeling

De dijkversterking wordt uitgevoerd in een gebied waar ook andere ontwikkelingen spelen, die niet met de dijkversterking te maken hebben, de zgn. ‘autonome ontwikkelingen’. Het verschil met de raakvlakprojecten uit Hoofdstuk 2.4 is dat over autonome ontwikkeling reeds besloten is waardoor er meer zekerheid bestaat dat deze daadwerkelijk (gedeeltelijk) parallel aan de dijkversterking worden uitgevoerd. Bij de planvorming wordt hier rekening mee gehouden wanneer er sprake is van raakvlakken in ruimtelijke zin, gelijktijdige uitvoering of effecten die elkaar beïnvloeden.

In het plangebied is sprake van één autonome ontwikkeling: dat is het project Schalkwijker Buitenwaard, in de komende zeven jaar in uitvoering, met als doel verbetering van het natuurgebied in combinatie met delfstoffenwinning. Initiatiefnemers zijn Staatsbosbeheer en K3 Delta.