Stap 1: van de waterveiligheidsopgave naar bouwstenen

In de eerste stap zijn voor de dijk en het gebied uitgangspunten vastgelegd: voor techniek, ruimtelijke kwaliteit en omgeving. Daarbij is vastgelegd wat waarden zijn in het gebied en waar bijvoorbeeld kansen liggen voor de koppelingen met andere opgaven (meekoppelkansen).

De waterveiligheidsopgave is getoetst aan de hand van faalmechanismes, zoals macrostabiliteit binnen- en buitenwaarts en piping (zie Hoofdstuk 2.1). Voor elk faalmechanisme waar de dijk niet aan voldoet, zijn specifieke maatregelen om de dijk te versterken. Deze maatregelen per faalmechanisme worden hier ‘bouwstenen’ genoemd. Deze bouwstenen zijn geïnventariseerd en beoordeeld. Enkele bouwstenen die naar verwachting onacceptabele effecten opleveren, zijn op grond daarvan afgevallen. Deze selectie van geschikte bouwstenen is uitgevoerd per dijkvak (voor een volledig verslag zie de Nota van uitgangspunten (2022) en Nota mogelijke oplossingen (2022)).