5.1 Uitgangspunten

De effecten van de kansrijke alternatieven en het Voorkeursalternatief worden beoordeeld op basis van het beoordelingskader zoals beschreven in de Nota van Uitgangspunten en verder toegelicht hieronder. Startpunt van het beoordelingskader is het beoordelingskader uit de Nota Reikwijdte en Detailniveau van Sterke Lekdijk. Dit beoordelingskader is specifiek gemaakt voor de dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer en vervolgens verder specifiek gemaakt voor de huidige beoordelingsstap (beoordeling van kansrijke alternatieven en Voorkeursalternatief).

In deze effectbeoordeling worden vooral blijvende effecten van de dijkversterking beschouwd. Effecten die alleen tijdens de uitvoering van de dijkversterking voorkomen en na oplevering niet meer aanwezig zijn, worden in deze versie van het MER nog niet beschreven, wel in een volgende versie van het MER die nader ingaat op de effecten van het dan gekozen Voorkeursalternatief. Een uitzondering hierop is de kans op trillingshinder. Deze kan vooral ontstaan bij het aanbrengen van damwanden, en doorgaans niet bij versterking van de dijk met grond. Als er dus bij de keuze van een Voorkeursalternatief op een locatie een afweging gemaakt moet worden tussen versterking met een constructie zoals een damwand en versterking met grond, dan is er een verschil in mogelijke trillingshinder. Dat verschil is wel relevant bij de keuze van dat Voorkeursalternatief. Daarom is de kans op trillingshinder nu wel in de afweging betrokken.

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat, bínnen het bepaalde ruimtebeslag van de kansrijke alternatieven, de toe te passen techniek nog niet vaststaat. Vooralsnog is uitgegaan van traditionele technieken (constructies bestaande uit stalen damwanden en een voorlandverbetering bestaande uit klei). In de volgende fase van het project (de Planuitwerkingsfase) zal worden gekeken of het mogelijk is om een innovatieve techniek toe te passen in plaats van een traditionele techniek. Effecten worden beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie.