5.2 Beoordeling met een 5-puntsschaal en beoordelingskader

Bij het beoordelen hebben we gebruik gemaakt van een 5-puntsschaal (van - - - naar +) die specifiek is gemaakt per beoordelingsaspect. De beoordelaars voorzien de scores van een beknopte beschrijving waarmee inzichtelijk is op basis waarvan een hogere of lagere score is toegekend.

Per locatie worden de kansrijke alternatieven getoetst op de criteria in het beoordelingskader. Tabel 5-1 geeft de beoordelingscriteria met bijbehorende aspecten weer.

Tabel 5‑1: Beoordelingscriteria en bijbehorende aspecten 
 

Beoordelingscriteria

Aspecten van criteria

Techniek

Beheerbaarheid

Gemak om te beheren en onderhouden

Inspecteerbaarheid (regulier en bij crisis)

Uitbreidbaarheid

Mate waarin uitbreiding mogelijk is.

Uitvoerbaarheid

Hoe complex (logistiek en ervaring) is de uitvoering?

Past de uitvoering in de beschikbare tijd?

Duurzaamheid: bodem

Effect op milieuhygiënische bodemkwaliteit

Duurzaamheid: Mílieukosten (incl. CO2)

Milieukosten inzet materieel en materiaal

Duurzaamheid: circulariteit

Mate waarin vrijkomende grond in het project kan worden hergebruikt

Milieu en omgeving

Natuur: N2000

Effect op instandhoudings-doelstellingen Natura 2000-gebieden

Natuur: NNN

Effect op Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Natuur: soorten

Effect op (leefgebieden van) beschermde soorten

Natuur: bomen

Effect op bomen en houtopstanden

Natuur: KRW

Effect op ecologisch relevant areaal Kaderrichtlijn Water (KRW)

Water: oppervlaktewater

Omvang benodigde demping binnendijks oppervlaktewater

Water: rivier

Rivierkundige effecten

C&A: archeologie

Effect op archeologische waarden

C&A: monumenten

Effect op monumenten

Landschap: schaal & continuiteit

Schaal en continuïteit dijkprofiel

Landschap: herkenbaarheid dijk

Effect op herkenbaarheid hoofdvorm van de dijk

Landschap: dijktracé

Ligging t.o.v. huidig dijktracé

Landschap: structuren

Effect op landschappelijke structuren

Gebruiksfuncties

Ruimtebeslag woningen

Aantal woningen dat wordt geraakt

Ruimtebeslag op bedrijfspanden

Aantal bedrijfspanden dat wordt geraakt

Vernatting-verdroging op agrarische percelen

Kans op vernatting of verdroging op agrarische percelen

Wateroverlast of zettingen panden

Kans op wateroverlast of zettingen bij woningen of bedrijfsgebouwen

Woongenot

Effect op woongenot

Hinder - trilingen

Kans op hinder door trillingen

Kosten

Investeringskosten

Directe bouwkosten inclusief vastgoed

Levensduurkosten

Combinatie van investeringskosten, beheer- en onderhoudskosten en vervangingskosten

Voor alle criteria is vooraf bepaald op welke wijze er wordt beoordeeld, dus bij welke omvang van effecten welke beoordelingsscore wordt gegeven. Deze methodiek per beoordelingscriterium is beschreven in bijlage 2.