Locatie 1a: Steenwaard oost

Kaart met kansrijke oplossingen locatie 1a
Figuur 6‑1: Kaart met kansrijke oplossingen locatie 1a

Beknopte gebiedsbeschrijving

Op locatie 1a ligt buitendijks de Steenwaard; een weidse, natuurlijke uiterwaard met oude poelen en geulen. De Lek ligt hier dicht bij de dijk. Ook liggen enkele poelen in de uiterwaarden. Binnendijks is het grondgebruik agrarisch zoals grasland, akkerland en is een aantal woningen (dichtbij de dijk) en een enkele boomgaard aanwezig.

Veiligheidsopgave

De dijk voldoet hier niet op het faalmechanisme Piping en heave. Het kwelweglengtetekort ligt hier tussen de 60 en 190 meter. Het kwelweglengtetekort geeft aan met hoeveel meter een bestaande pipingberm of voorlandverbetering verlengd dient te worden om te voldoen aan de opgave.

Onderzochte oplossingen

Grondoplossing binnenwaarts: pipingberm

Dwarsprofiel mogelijke oplossing Locatie 1a

De grondoplossing binnenwaarts zou op deze locatie bestaan uit een pipingberm. Deze blijkt niet kansrijk voor locatie 1 vanwege de woningen binnendijks. De huidige binnendijkse pipingberm zou moeten worden verlengd met zo’n 190 meter; dat past niet zonder het slopen van bebouwing, of het toevoegen van een constructie om de lengte van de pipingberm te beperken. Het realiseren van pipingbermen aan de binnenzijde met ingepaste bebouwing zou onregelmatig ogen en leiden tot ongewenste onderbreking van het dijklandschap. Het inpassen van bebouwing in een pipingberm is dus ingewikkeld en kostbaar. Deze oplossing is daarom als niet-kansrijk beschouwd op deze locatie.

Grondoplossing buitenwaarts: voorlandverbetering

De grondoplossing buitenwaarts zou op deze locatie bestaan uit een voorlandverbetering, bijvoorbeeld klei-inkassing, d.w.z. het vervangen van de bestaande grond over een bepaalde strook langs de dijk door een kleilaag. Buitendijkse grondverbetering blijkt niet kansrijk voor locatie 1, omdat de voorlandverbetering tot tussen de kribben in de rivier zou moeten komen te liggen. Oplossingen voor de dijkversterking mogen het huidige riviersysteem niet beïnvloeden en daarom is buitendijkse grondverbetering hier niet-realistisch. Deze oplossing is daarom als niet-kansrijk beschouwd op deze locatie.

Constructie: verticale pipingmaatregel

Dwarsprofiel mogelijke oplossing constructie Locatie 1a.

De versterking kan op deze locatie worden uitgevoerd met een verticaal scherm (bijvoorbeeld een damwand) in de dijk. Deze oplossing is hier kansrijk omdat deze geen invloed heeft op het ruimtegebruik binnendijks en buitendijks. De exacte locatie voor de constructie in het dwarsprofiel wordt in een later stadium van het project bepaald. Buitendijks is een constructie hier niet-kansrijk. Gezien de grootte van het probleem op deze locatie zou dit scherm tot grote diepte moeten komen, zelfs zodanig dat de uitvoerbaarheid hiervan twijfelachtig is.

Conclusie: voor locatie 1 is één kansrijke oplossing: een constructie (verticale pipingmaatregel).