Locatie 3: Den Oord

Kaart met ligging van de kansrijke oplossingen voor locatie 3)
Figuur 6‑2: Kaart met kansrijke oplossingen locatie 3.

Beknopte gebiedsbeschrijving

Buitendijks bevindt zich de Schalkwijker Buitenwaard. Op dit punt is deze breed en deels in agrarisch gebruik. Binnendijks ligt bebouwing van Den Oord, welke is ontsloten via een parallelweg aan de dijk. Er staan woningen, agrarische bedrijven en het land is in agrarisch gebruik.

Veiligheidsopgave

De dijk voldoet hier niet op het faalmechanisme Piping en heave. De tussenzandlaag (de zandlaag tussen twee ingesloten kleilagen waar water tussendoor kan stromen die van belang is voor het faalmechanischme piping), voldoet hier niet. Voor de berekening vanuit het watervoerend pakket (de laag waaruit de piping kan ontstaan) is de beslisboom piping toegepast. Het kwelweglengtetekort ligt op 75 meter. Het kwelweglengtetekort geeft aan met hoeveel meter een pipingberm of voorlandverbetering verlengd dient te worden om te voldoen aan de opgave. Doordat het te kort maar maximaal 75 meter is, is er geen relatie tussen de toekomstige geul in de Schalkwijker Buitenwaard (project Staatsbosbeheer en K3 Delta, zie raakvlakprojecten) en de waterveiligheidsopgave, omdat deze geul op ruim 100 meter van de dijk af ligt.

Onderzochte oplossingen

Grondoplossing binnenwaarts: (piping)berm

Dwarsprofiel mogelijke oplossing Pipingberm Locatie 3. Deze past niet ivm bebouwing

De grondoplossing binnenwaarts zou op deze locatie bestaan uit een pipingberm. Deze blijkt niet kansrijk voor locatie 3 vanwege de woningen en agrarische bedrijven binnendijks. De huidige binnendijkse pipingberm zou moeten worden verlengd met zo’n 70 meter; dat past niet zonder het slopen van bebouwing, of het toevoegen van een constructie om de lengte van de pipingberm te beperken. Het realiseren van pipingbermen aan de binnenzijde met ingepaste bebouwing zou onregelmatig ogen en leiden tot ongewenste onderbreking van het dijklandschap. Tevens moet de huidige parallelweg worden verhoogd, zodat deze op de berm komt te liggen. Het inpassen van bebouwing en de parallelweg in een pipingberm is daarmee ingewikkeld en kostbaar. Deze oplossing is daarom als niet-kansrijk beschouwd op deze locatie.

Grondoplossing buitenwaarts: voorlandverbetering

Dwarsprofiel mogelijke oplossing voorlandverbetering Locatie 3.

Een grondoplossing buitenwaarts is kansrijk op locatie 3. De locatie ligt ver genoeg van de rivier en het benodigde oppervlak voor de grondverbetering is goed in te passen in de uiterwaarden. Naast een klei-inkassing is de innovatie bentonietmat (zie Hoofdstuk 7.2 Nota VKA voor meer informatie over innovaties) hier ook kansrijk. Om te bepalen waar de voorlandverbetering nodig is, vindt voorlandonderzoek plaats.

Constructie: verticaal pipingscherm

Dwarsprofiel mogelijke oplossing constructie Locatie 3.

De oplossing met een constructie is op deze locatie kansrijk, omdat deze geen invloed heeft op het ruimtegebruik binnendijks en buitendijks. De exacte locatie voor de constructie in het dwarsprofiel wordt in een later stadium van het project bepaald. Aandachtspunt bij het inpassen van de constructie is het huis dat hier langs de dijk ligt. Indien de constructie binnendijks tot ongeveer 12 meter diep geplaatst wordt, sluit deze de tussenzandlaag af waarmee het pipingprobleem wordt opgelost. Buitendijks is de constructie minder kansrijk omdat hier de constructie tot in het watervoerende pakket geplaatst moet worden tot 16,5 meter diep.

Conclusie: Voor deze locatie zijn twee kansrijke oplossingen: (1) een grondoplossing buitenwaarts (voorlandverbetering) en (2) een constructie (verticale pipingmaatregel).