8.1 Motivatie keuze Voorkeursalternatief

Het huidige Voorkeursalternatief voor de dijkversterking heeft betrekking op drie locaties die in voorgaande hoofdstukken zijn beschreven. Voor locatie 1a en 6 is er na trechtering slechts één kansrijke oplossing overgebleven; deze wordt opgenomen in het Voorkeursalternatief. Voor locatie 4 resteerden drie kansrijke oplossingen; constructie, pipingberm en voorlandverbetering. Na afweging is er voor gekozen om de voorlandverbetering in het Voorkeursalternatief op te nemen, op grond van de volgende overwegingen:

  • De voorlandverbetering heeft minder effecten op landschap, archeologische waarden en monumenten dan een pipingberm;

  • Oplossingen in grond en daarmee de voorlandverbetering zijn beter uitbreidbaar (wanneer dat in de toekomst nodig is) dan een constructie;

  • De voorlandverbetering brengt geen risico’s met zich mee op ongewenste grondwatereffecten binnendijks (in vergelijking met een constructie);

  • De voorlandverbetering is gelijkwaardig in kosten met de pipingberm en aanzienlijk goedkoper dan een constructie;

  • Door de werkgroep bewoners is in algemene zin een voorkeur voor buitendijkse oplossingen uitgesproken. In de consultatie met het algemeen bestuur is ook aangegeven hier nadrukkelijk naar te kijken. In dit geval kan tegemoet worden gekomen aan deze wens, ook gezien de afweging van andere belangen in het MER;

  • De toepassing van een voorlandverbetering levert mogelijkheden op om te combineren met de beoogde natuurontwikkeling door provincie Utrecht en Staatsbosbeheer en met het tegengaan van erosieproblematiek in de aanliggende kribvakken.

Aandachtspunten bij de voorlandverbetering zijn: wijze van uitvoeren, voorkómen beïnvloeding NNN en negatieve effecten op de waterhuishouding en zorgen voor afspraken met grondeigenaren met betrekking tot beheer en onderhoud. Deze aandachtspunten worden onderzocht in de Planuitwerkingsfase (zie Hoofdstuk 10).

Kaart voorkeursalternatief
Figuur 8‑1 Kaart voorkeursalternatief

Overzichtskaarten van het Voorkeursalternatief en detailkaarten op dijkvakniveau zijn terug te vinden in de Kaartenbijlage Nota Voorkeursalternatief. In de Nota Voorkeursalternatief is het Voorkeursalternatief per locatie, de beheeropgave en de meekoppelkansen verder toegelicht in Hoofdstuk 7.