Locatie 1a

Techniek en duurzaamheid

De constructie is lastig uitbreidbaar en scoort minder positief op milieukosten ten opzichte van een grondoplossing; grondoplossingen zijn echter eerder als niet-kansrijk afgevallen.

Milieu

Op gebied van natuur kan tijdens de uitvoering als gevolg van de emissie van stikstof vanuit het materieel dat voor de dijkversterking wordt ingezet sprake zijn van negatieve effecten op Natura 2000-gebieden in de omgeving. In juni 2023 worden voor stikstof nog berekeningen uitgevoerd met de rekentool AERIUS. Streven is om de dijkversterking emissieloos uit te voeren. Algemeen aandachtspunt is wel het voorkomen van beïnvloeding van het leefgebied van algemeen voorkomende zoogdieren, amfibieën en algemene broedvogels.

Gebruiksfuncties

De hinder door trillingen en de eventuele effecten daarvan op monumenten zijn een aandachtspunt bij de keuze van het type constructie en de wijze van uitvoeren daarvan.