Locatie 4

Techniek en duurzaamheid

De relevante effecten van de gekozen voorlandverbetering op gebied van techniek en duurzaamheid zijn gelegen in de uitbreiding van het te beheren areaal en de daaraan verbonden zorgplicht, gegeven de verwachting dat het voorland in eigendom blijft van derden, waardoor inspectie in praktijk lastiger zijn dan op de dijk zelf. De uitvoering van de voorlandverbetering vergt meer inspanning dan de andere oplossingen, omdat er moet worden gewerkt onder het stuwpeil.

Milieu en gebruiksfuncties

Op gebied van natuur is het aandachtspunt vooral het voorkómen van beïnvloeding van NNN en negatieve effecten op de waterhuishouding op de percelen waar de voorlandverbetering wordt aangebracht. Ook kan tijdens de uitvoering als gevolg van de emissie van stikstof vanuit het materieel dat voor de dijkversterking wordt ingezet sprake zijn van negatieve effecten op Natura 2000-gebieden in de omgeving. In juni 2023 worden voor stikstof nog berekeningen uitgevoerd met de rekentool AERIUS. Streven is om de dijkversterking emissieloos uit te voeren. Daarnaast is een algemeen aandachtspunt het voorkomen van beïnvloeding van het leefgebied van algemeen voorkomende zoogdieren, amfibieën en algemene broedvogels.