9. Effecten maatregelen beheeropgave buiten de locaties met een veiligheidsopgave

In de voorgaande hoofdstukken zijn de effecten beschreven van de dijkversterkingsmaatregelen en de bijbehorende maatregelen voor de beheeropgave op de betreffende locaties. Daarnaast zijn er ook maatregelen voor de beheeropgave voorzien op locaties waar geen dijkversterking nodig is; de effecten daarvan worden in dit hoofdstuk beschreven.

Onderstaand dwarsprofiel (ter plaatse van de Moerbergse Waard) geeft een indruk van de omvang van de maatregelen voor de beheeropgave.

Beeld omvang maatregelen beheeropgave (buiten locaties dijkversterking)
Figuur 9‑1 Beeld omvang maatregelen beheeropgave (buiten locaties dijkversterking)

De effecten van de maatregelen voor de beheeropgave worden hieronder beschreven, voor het gehele dijktraject (buiten de te versterken locaties).

Techniek

De maatregelen voor de beheeropgave hebben als effect een beter te beheren, onderhouden en te inspecteren dijk, vanwege de verbeterde toegankelijkheid van de dijk (niet te steile taluds, goede op- en afritten, beschikbaarheid van beheerstroken zodat het dijktalud niet onnodig wordt belast met berijden). Door de ruimte die voor de dijk en het beheer en onderhoud gecreëerd wordt, kan de dijk in de toekomst ook gemakkelijker worden uitgebreid.

Duurzaamheid en natuur

Het grondverzet dat voor deze maatregelen nodig is brengt wel milieukosten met zich mee en mogelijk extra stikstofdepositie. In juni 2023 worden voor stikstof nog berekeningen uitgevoerd met de rekentool AERIUS. Streven is om de dijkversterking emissieloos uit te voeren.

Landschap

In het kader van de beheeropgave worden taluds binnen- en buitendijks op een aantal plaatsen hersteld of verflauwd en wordt een beheerstrook van vijf meter aangelegd. De aanpassingen aan de taluds worden als neutraal beoordeeld omdat er geen tot zeer minimale wijzigingen zijn in het dijkprofiel en de hoofdvorm van de dijk. Over 90% van de dijk geldt dit ook voor beheerstroken, omdat zowel binnen- als buitendijks de beheerstrook op maaiveld wordt aangelegd. Uitzondering hierop is de beheerstrook ter hoogte van de Moerbergse Waard, waar deze ca. één meter boven het maaiveld uitsteekt in verband met de droogleggingseis.

Langs de dijkteen staat buitendijks een aantal bomen en bomenrijen (o.a. in de Heulse Waard, het oostelijke deel van de Schalkwijker Buitenwaard en Bosschenwaarden) die door de beheerstrook wellicht moet verdwijnen. Het gaat om een klein aantal bomen op het gehele traject, waardoor er een zeer minimale aantasting is van de landschappelijke structuren en een neutrale score is gegeven.

Alles overziend zijn op het schaalniveau van de hele dijk geen aantastingen in de schaal en continuïteit van het dijkprofiel en ligging van de dijk, waardoor de herkenbaarheid van de hoofdvorm van de dijk en het huidige dijktracé in stand worden gehouden en daarmee niet veranderd. Voor deze drie criteria wordt een neutrale score gegeven.

Rivierkunde

In het rivierkundig beoordelingskader (RBK5.0) is omschreven dat een waterstandstoename in de as van de rivier als gevolg van een ingreep niet gewenst is. In de praktijk kan een waterstandsverhoging tot 1 mm in de as van de rivier worden toegestaan. De buitenwaartse maatregelen van de beheeropgave leiden tot een opstuwing van 0,5 mm. Hiermee wordt de praktijknorm van 1 mm niet overschreden en daarmee is er geen obstakel voor vergunbaarheid op dit aspect.
Door de beperkte ingreep en de daarbij behorende beperkte verandering in waterstand, worden er geen significante effecten op de overige aspecten (zoals scheepvaart en morfologie) uit het rivierkundig beoordelingskader verwacht. Meer informatie is te vinden in een specialistische rapportage (Royal HaskoningDHV, 2023).

Tabel 9‑1 Samenvatting beoordeling maatregelen beheeropgave BUITEN de dijkversterkingslocaties

criterium

subcriterium

score

Techniek

  

Beheerbaarheid

Gemak om te beheren en te onderhouden

+

 

Inspecteerbaarheid (regulier en bij crisis)

+

Uitbreidbaarheid

Mate waarin uitbreiding mogelijk is.

+

Uitvoerbaarheid

Hoe complex (logistiek en ervaring) is de uitvoering?

0

 

Past de uitvoering in de beschikbare tijd?

0

Duurzaamheid

  

Duurzaamheid: bodem

Effect op milieuhygiënische bodemkwaliteit

0

Duurzaamheid - Mílieukosten (incl. CO2)

Milieukosten inzet materieel en materiaal

€ 142.309 MKI

Duurzaamheid: circulariteit

Mate waarin vrijkomende grond in het project kan worden hergebruikt

0

Milieu en omgeving

  

Natuur: N2000

Effect op instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebieden

-

Natuur: NNN

Effect op Natuurnetwerk Nederland (NNN)

0

Natuur: soorten

Effect op (leefgebieden van) beschermde soorten

0

Natuur: bomen

Effect op bomen en houtopstanden

0

Natuur: KRW

Effect op ecologisch relevant areaal Kaderrichtlijn Water (KRW)

0

Water: opp.water

Omvang benodigde demping binnendijks oppervlaktewater

0

Water: rivier

Rivierkundige effecten

0

C&A: archeologie

Effect op archeologische waarden

0

C&A: monumenten

Effect op monumenten

0

Landschap: schaal & continuiïteit

Schaal en continuïteit dijkprofiel

0

Landschap: herkenbaarheid dijk

Effect op herkenbaarheid hoofdvorm van de dijk

0

Landschap: dijktracé

Ligging t.o.v. huidig dijktracé

0

Landschap: structuren

Effect op landschappelijke structuren

0

Gebruiksfuncties

  

Ruimtebeslag woningen

Aantal woningen dat wordt geraakt

0

Ruimtebeslag op bedrijfspanden

Aantal bedrijfspanden dat wordt geraakt

0

Vernatting-verdroging agrarisch

Kans op vernatting of verdroging op agrarische percelen

0

Wateroverlast of zettingen panden

Kans op wateroverlast of zettingen bij woningen of bedrijfsgebouwen

0

Woongenot

Effect op woongenot

0

Hinder – trilingen

Kans op hinder door trillingen

0