Beheerbaarheid

Omschrijving beoordelingsaspect

Voor de effectbeoordeling van beheerbaarheid in de Verkenningsfase is onderscheid gemaakt tussen twee beoordelingsaspecten:

  • Gemak om te beheren en te onderhouden;

  • Inspecteerbaarheid (normaal en bij crisis).

Gemak om te beheren en te onderhouden

We beoordelen het aspect ‘Gemak om te beheren en te onderhouden’ op twee punten: (1) de bereikbaarheid van de kernzone (per dijkvak); en (2) de uniformiteit van de dijk (per alternatief).

De kernzone van de dijk, gelegen tussen de binnen- en buitenteen, is de belangrijkste zone van de waterkering. De kernzone van de dijk dient goed bereikbaar te zijn, bijvoorbeeld om te maaien. Hierbij is onder andere de helling van het talud van belang. Een helling steiler dan 1:3 is bijvoorbeeld lastiger te maaien. Per dijkvak is nagegaan in hoeverre de bereikbaarheid van de kernzone verbetert of verslechtert.

Daarnaast is gekeken naar de uniformiteit van de dijk. Hoe uniformer een dijk (minder afwisseling in oplossingen binnen- en buitendijks en constructies), hoe beter beheerbaar de dijk is. Deze beoordeling is gedaan op basis van het alternatief als geheel.

Inspecteerbaarheid (normaal en bij crisis)

De alternatieven zijn beoordeeld met de huidige inspecteerbaarheid als referentie. Bij de beoordeling is zowel gekeken naar inspecteerbaarheid onder reguliere omstandigheden als naar de inspecteerbaarheid tijdens calamiteiten (hoogwater).

Tijdens calamiteiten (hoogwater) is de bereikbaarheid en berijdbaarheid van de dijk (in verband met water dat tijdens hoogwater door golven en wind over de kruin slaat (“overslag”)) bepalend.

Beoordelingsmethodiek

De (kwalitatieve) effectbeoordeling heeft plaatsgevonden op basis van deskundigenoordeel volgens de volgende beoordelingsschaal:

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Techniek

Beheerbaarheid: Gemak om te beheren en te onderhouden

Minder inspanning voor beheer en onderhoud t.o.v. de referentiesituatie

Geen effect op inspanning voor beheer en onderhoud t.o.v. de referentiesituatie

Lichte toename van de inspanning voor beheer en onderhoud t.o.v. de referentiesituatie

Toename van de inspanning voor beheer en onderhoud t.o.v. de referentiesituatie

Forse toename van de inspanning voor beheer en onderhoud t.o.v. de referentiesituatie

Beheerbaarheid: inspecteerbaarheid (normaal en bij crisis)

Makkelijker te inspecteren t.o.v. referentiesituatie, en goede inspecteerbaarheid bij calamiteiten

Inspectie onder normale omstandigheden en bij calamiteiten vergelijkbaar met huidige situatie.

Verminderde bereikbaarheid onder normale omstandigheden, bereikbaarheid bij calamiteiten vergelijkbaar met huidige situatie.

Verminderde bereikbaarheid bij calamiteiten.

Sterk verminderde bereikbaarheid bij calamiteiten.