Natuur: bomen

Omschrijving beoordelingsaspect

In het plangebied zijn bomen en houtopstanden aanwezig, die door de Wet natuurbescherming of de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Houten of Wijk bij Duurstede beschermd zijn. De ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt, kunnen van invloed zijn op de bomen en houtopstanden.

Beoordelingsmethodiek

Voor de effectbeoordeling is gebruik gemaakt van de luchtfoto van het plangebied. De luchtfoto is leidend bij het bepalen van het aantal bomen/hectare houtopstanden wat binnen het ruimtebeslag van de verschillende alternatieven valt.

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Natuur: bomen

beperkte uitbreiding oppervlakte houtopstanden / aantal bomen

geen aantasting van bomen en houtopstanden

beperkte aantasting oppervlakte houtopstanden / aantal bomen. Geen sprake van overtredeing van de Wnb

grote aantasting oppervlakte houtopstanden / aantal bomen. Overtreding van Wnb is niet uitgesloten

n.v.t.