Archeologie

Omschrijving beoordelingsaspect

Voor de effecten op archeologie is bekeken of de mogelijke ingrepen invloed hebben op de eventueel aanwezige archeologische waarden/monumenten en archeologische verwachtingswaarden.

Beoordelingsmethodiek

Dit aspect is kwalitatief beoordeeld, op grond van de beschikbare informatie van de huidige situatie.

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Archeologie

n.v.t.

geen effect

kans op kleine aantasting archeologische waarden

kans op aantasting archeologische waarden

grote kans op aantasting archeologische waarden