Monumenten

Omschrijving beoordelingsaspect

Onderzocht is in hoeverre de dijkversterking effect kan hebben op beschermde monumenten. Hieronder vallen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Als uitgangspunt is gehanteerd dat alle beschermde monumenten behouden moeten blijven. Onderscheid is gemaakt tussen het raken van monumenten en het aantasten van de belevingswaarde, wat bijvoorbeeld kan voorkomen als veranderingen van de vorm van de dijk vlakbij een monument plaatsvinden. Nadere uitwerking van de plannen dienen eventuele effecten zo veel mogelijk gemitigeerd te worden.

Beoordelingsmethodiek

Er is kwalitatief beoordeeld.

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Monumenten

kans op versterken belevingswaarde monumenten

geen effect

kleine aantasting van de (belevingswaarde van) monumenten

aantasting van de (belevingswaarde van) monumenten

grote aantasting van (de belevingswaarde van) monumenten