Landschap: schaal & continuiteit

De effectbeoordeling van het dijklandschap is gedaan aan de hand van beoordelingsaspecten die zijn afgeleid uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader. Allereerst gaat dat om de grootschaligheid en continuïteit van het dijktracé.

Omschrijving beoordelingsaspect

De mate waarin de versterkte dijk herkenbaar is als continu landschapselement wordt beoordeeld onder dit criterium. Het dijktalud dient continu te zijn over een grotere lengte met een minimaal aantal uitbuigingen in de kruin-, talud- en teenlijn. Balans tussen lokaal maatwerk en de ligging van het dijkprofiel in de lengte is daarvoor nodig.

Beoordelingsmethodiek

Het beoordelingsaspect ‘Grootschaligheid en continuïteit dijkprofiel’ is enkel beoordeeld op het niveau van alternatieven per locatie, omdat de dijk hierbij per locatie als gevolg van de verspreide waterveiligheidsopgave wordt beschouwd. De beoordeling is op basis van de volgende scores:

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Schaal & continuiteit

Lichte verbetering van de continuïteit van het dijkprofiel; over grote lengte krijgt het dijkprofiel een eenduidiger beeld door een afname van uitbuigingen van de kruin-, talud- en teenlijn.

Geen verandering van de continuïteit en grootschaligheid van het dijkprofiel of een neutraal effect

Lichte aantasting van de continuïteit van het dijkprofiel; toename van het aantal uitbuigingen van de kruin-, talud- en teenlijn.

Aantasting van de continuïteit van het dijkprofiel; toename van het aantal uitbuigingen van de kruin-, talud- en teenlijn. De dijk heeft verschillende verschijningsvormen in het landschap en hiermee is de dijk als grootschalige lijn minder herkenbaar.

N.v.t.