Uitbreidbaarheid

Omschrijving beoordelingsaspect

We beoordelen de mate waarin uitbreiding mogelijk is. We kijken in hoeverre en hoe makkelijk in de toekomst een verhoging en/of versterking kan worden aangebracht zonder dat de bestaande dijk in zijn geheel of gedeeltelijk moet worden afgebroken.

De mogelijkheden tot uitbreiding hangen sterk af van de toe te passen techniek binnen een kansrijke oplossing (deze staat nog niet vast). Een verticale oplossing voor het faalmechanisme piping kan bijvoorbeeld worden opgelost door middel van een damwand (traditionele techniek), door een verticaal zanddicht geotextiel of cement bentonietwand, etc. (innovatieve techniek). In de Planuitwerkingsfase wordt de toe te passen techniek bepaald. Voor deze effectbeoordeling is daarom nu alleen een algemeen oordeel te geven over de uitbreidbaarheid. Technieken in grond zijn bijvoorbeeld eenvoudiger uit te breiden dan constructieve technieken zoals damwanden.

Beoordelingsmethodiek

De beoordeling heeft plaatsgevonden per alternatief en dijkvak. De effectbeoordeling heeft plaatsgevonden op basis van deskundigenoordeel volgens de volgende beoordelingsschaal:

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Techniek

Uitbreidbaarheid

In de toekomst eenvoudiger uitbreidbaar dan in de huidige situatie  

Uitbreidbaar, keuze nu staat uitbreiding in de toekomst niet in de weg. 

Beperkt uitbreidbaar, keuzemogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst beperkter door gekozen alternatief.  

In de toekomst zeer moeilijk uitbreidbaar.  

In de toekomst niet uitbreidbaar.