Vernatting-verdroging op agrarische percelen

Omschrijving beoordelingsaspect

Door de maatregelen kunnen de grondwaterstanden worden beinvloed. Als dit een blijvend effect is en optreedt op agrarische percelen, kunnen deze percelen effecten ondervinden; vernatting of verdroging.

Beoordelingsmethodiek

De beoordeling is vooralsnog kwalitatief uitgevoerd, op basis van de kans op verandering van de grondwaterstanden.

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Vernatting-verdroging agrarisch

n.v.t.

geen effect verwacht

enig vernattend of verdrogend effect verwacht

groot vernattend of verdrogend effect verwacht

n.v.t.