Hinder – trilingen

Omschrijving beoordelingsaspect

De oplossingen voor de dijkversterking die in dit MER worden afgewogen kunnen significante trillingshinder met zich meebrengen voor de omgeving tijdens de realisatie; met name bij de toepassing van damwanden als constructieve maatregel. Daarom is dit criterium meegewogen bij de afweging. De beoordeling is vooralsnog kwalitatief; de kans op trilingshinder is beoordeeld op basis van de lokale situatie.

Beoordelingsmethodiek

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Hinder: trillingen

n.v.t.

geen effect

lichte trillingshinder mogelijk; geen schade verwacht

trillingshinder mogelijk, schade niet uitgesloten

n.v.t.