Duurzaamheid: bodem

Omschrijving beoordelingsaspect

Bij de dijkverbetering gaat grond worden toegepast, plaatselijk worden ook graafwerkzaamheden uitgevoerd. Het toepassen van grond is wettelijk geregeld in het Besluit bodemkwaliteit (2008), werkzaamheden in ernstig verontreinigde grond zijn op landbodem wettelijk geregeld in de Wet bodembescherming en in de waterbodem in de Waterwet. In het Besluit bodemkwaliteit is aangegeven dat de huidige bodemkwaliteit niet mag worden verslechterd (het “stand-still-principe”).

Beoordelingsmethodiek

Het is wettelijk niet geoorloofd dat de mate van bodemverontreiniging toeneemt, daarom ontstaat geen negatief effect op de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Het effect is daardoor altijd gelijk (0) of beter. Als een ernstige verontreiniging wordt gesaneerd, geeft dit een hogere score ten opzichte van de overige varianten. Echter zijn hieraan (hogere) kosten verbonden.

De beoordeling is kwalitatief. We gebruiken daarbij de volgende beoordelingsschaal:

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Techniek

Duurzaamheid: bodem

Er is een wezenlijke verbetering van de milieukundige bodemkwaliteit.

Geen (wezenlijk) effect op de milieukundige bodemkwaliteit. Effect voldoet aan het stand-still-principe.

Een negatief effect is niet mogelijk, gezien de voorwaarden uit de wet

Een negatief effect is niet mogelijk, gezien de voorwaarden uit de wet

Een negatief effect is niet mogelijk, gezien de voorwaarden uit de wet