Duurzaamheid - CO2 en MKI

Omschrijving beoordelingsaspect

De duurzaamheidsscore en daarmee de uitstoot van CO2 wordt berekend met DuboCalc en uitgedrukt in de Milieukostenindicator (MKI). De MKI-waarde drukt de belasting van de voorziene ingrepen op het milieu in schaduwkosten uit, die vervolgens tussen verschillende oplossingen met elkaar vergeleken kan worden om de impact op het milieu te beoordelen.

Voor het berekenen van de MKI wordt de milieubelasting die hoort bij de Realisatiefase meegenomen. De verwachting is dat de milieubelasting in de fase ná de realisatie (beheer en onderhoud) voor de verschillende alternatieven nauwelijks zal verschillen en is daarom niet meegenomen. De milieubelasting tijdens de realisatiefase wordt bepaald door de hoeveelheden en typen van benodigde materialen die nodig zijn om de dijkversterkingsmaatregelen te kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt ook de milieubelasting door de inzet van machines meegenomen. Bij het berekenen van de MKI worden vragen gesteld als:

  • Hoeveel grond moet er afgevoerd worden en hoeveel nieuwe grond is er nodig?

  • Hoe kunnen we het benodigde materiaal op locatie krijgen, met vrachtwagens of schepen? Hoeveel inzet van (vervuilende) machines is er nodig?

  • Welk type constructie wordt toegepast en hoe worden deze verkregen? Moet deze bijvoorbeeld worden geproduceerd in een milieubelastende staalfabriek?

Bij de beantwoording van deze vragen wordt een koppeling gelegd met de kostenramingen die zijn gedaan. Voor zowel de kostenramingen als de duurzaamheidsberekeningen worden de hoeveelhedenramingen voor benodigd materiaal en constructies gebruikt. Hiermee kan vervolgens de milieubelasting van de realisatie worden berekend. Ook de gehanteerde uitgangspunten voor bijvoorbeeld de manier waarop grondstoffen worden aangevoerd komen overeen tussen de kostenramingen en MKI-berekeningen.

De ambitie van het project is 100% CO2 neutraal te gaan werken, daarom is in de berekening uitgegaan van het gebruik van 100% hernieuwbare stroom. In de nota MKI is de winst inzichtelijk gemaakt wanneer je niet met 100% hernieuwbare stroom zou werken. Bij de berekening van de totale milieubelasting van de dijkversterking wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd, deze staan ook in de nota MKI.

Beoordelingsmethodiek

Voor de beoordeling worden de daadwerkelijke MKI-scores gepresenteerd. Voor meer informatie over de MKI-scores zie Nota MKI ICU.