Natuur: N2000

Omschrijving beoordelingsaspect

Binnen het projectgebied bevinden zich geen Natura 2000-gebieden, wel op enkele kilometers afstand.

Voor Natura 2000-gebieden zijn doelstellingen geformuleerd voor een aantal (vogel-)soorten en habitattypen. Verstoring en stikstofdepositie zijn belangrijke invloeden die een negatief effect kunnen veroorzaken en gevolgen kunnen hebben voor de instandhoudingsdoelen van de omliggende Natura 2000-gebieden. Een alternatief scoort zeer positief als het in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Een zeer negatieve score wordt toegekend aan een alternatief dat het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen ernstig bemoeilijkt. In juridische termen wordt in dat geval dan gesproken van een verslechtering van habitats of habitats van soorten óf een significante verstoring van soorten waarvoor in omliggende Natura 2000-gebieden doelstellingen zijn geformuleerd.

Beoordelingsmethodiek

De effecten vanuit het project op Natura 2000-gebieden kunnen worden veroorzaakt worden door stikstofdepositie. De berekeningen hiervoor worden uitgevoerd in juni 2023. Vooralsnog is volstaan met een kwalitatieve beoordeling: grondverzet kan leiden tot stikstofdepositie en daarmee tot een negatief effect.

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Natuur: N2000

draagt bij aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen

geen (noemenswaardige) invloed

bemoeilijkt het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in beperkte mate (negatief effect)

bemoeilijkt het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in belangrijke mate (significant negatief effect)

n.v.t.