Natuur: NNN

Omschrijving beoordelingsaspect

Ongeveer 30.000 hectare van het totale NNN ligt in de provincie Utrecht. Er komen verschillende natuurtypen voor in de provincie. Zo zijn er vochtige en droge bossen, heide, stuifzand, graslanden met bloemen, rietlanden en plassen aanwezig waar verschillende soorten voorkomen. De natuur staat net zoals in heel Nederland ook in de provincie Utrecht onder druk door versnippering. Daarnaast staan de natuurgebieden onder druk door knelpunten als verdroging en stikstofdepositie.

In het plangebied van de dijkversterking zijn de uiterwaarden en deels het buitentalud van de dijk beschermd als NNN-gebied.

Beoordelingsmethodiek

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Natuur: NNN

uitbreiding oppervlakte, samenhang en/of wezenlijke kenmerken en waarden NNN

geen effect op oppervlakte, samenhang en/of wezenlijke kenmerken en waarden NNN

beperkte aantasting oppervlakte, samenhang en/of wezenlijke kenmerken en waarden NNN

aantasting oppervlakte, samenhang en/of wezenlijke kenmerken en waarden NNN

n.v.t.