Natuur: soorten

Omschrijving beoordelingsaspect

In het plangebied is leefgebied aanwezig voor een aantal soorten, die door de Wet natuurbescherming beschermd zijn. De ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt, kunnen van invloed zijn op beschermde soorten of hun leefgebieden.

Beoordelingsmethodiek

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Natuur: soorten

draagt bij aan het vergroten of verbeteren van leefgebied

geen (noemenswaardige) invloed

heeft tot gevolg dat leefgebieden worden aangetast of (tijdelijk) verdwijnen

heeft tot gevolg dat leefgebieden in ernstige mate worden aangetast of op grote schaal verdwijnen (duurzame instandhouding is in het geding)

n.v.t.