1.1 Dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer

De noordelijke Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. De dijk voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en daarom versterkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer (zie Figuur 1‑1). Zo is de dijk ook in de toekomst voldoende veilig en voldoet hij aan de normen die sinds 2017 gelden. De versterking van de Lekdijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierbij werken de waterschappen samen met het Rijk om dijken - en dus Nederland - veilig te houden. De dijkversterking tussen Amerongen en Schoonhoven heeft een te grote omvang om in één keer te realiseren. Hiervoor is het Programma Sterke Lekdijk in zes deeltrajecten opgesplitst, waarvan de dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer er één is.

Kaart van alle deeltrajecten van het project Sterke Lekdijk, elk aangegeven met een andere kleur. Op de kaart zijn de plaatsen Schoonhoven, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Houten, Wijk bij Duurstede en Amerongen aangegeven.
Figuur 1‑1 Programma Sterke Lekdijk, met daarin de zes deeltrajecten aangegeven met elk een andere kleur. In het groen is het deeltraject Irenesluis - Culemborgse Veer aangegeven.

Het dijktraject van het deelproject Irenesluis - Culemborgse Veer is 9,9 kilometer lang en loopt van de westzijde van de Irenesluis bij Wijk bij Duurstede (dijkpaal 106) tot aan de Veerweg bij het Culemborgse Veer (dijkpaal 203), zie dikke oranje lijn in onderstaande Figuur (1-2).

Ligging dijktraject van deelproject Irenesluis – Culemborgse Veer.
Figuur 1‑2 Ligging dijktraject van deelproject Irenesluis – Culemborgse Veer.

De projectdoelstellingen van de verkenningsfase dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer zijn afgeleid van de doelstellingen van het Programma Sterke Lekdijk (uit het Programmaplan Sterke Lekdijk (2020)). De projectdoelstellingen zijn dat het project/de dijkversterking

1) voldoet aan de veiligheidsdoelen en eisen vanuit beheer;

2) levert een Voorkeursalternatief binnen gestelde planning en budget op, dat:

3) via een open transparante werkwijze tot stand komt met oog voor de omgeving;

4) invulling geeft aan het verbeteren van de leefomgeving;

5) rekening houdt met potentiële innovaties en duurzaamheid;

6) optimaal inspeelt op de planuitwerkings- en realisatiefase door de innovatiepartners vroegtijdig te betrekken.