1.2 De dijkversterking in fasen

De dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer is opgedeeld in drie afzonderlijke fasen: de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase. Het doel van de verkenningsfase is om een ontwerp op hoofdlijnen voor de dijkversterking vast te stellen, het Voorkeursalternatief, wat met oog voor de omgeving tot stand is gekomen en bestuurlijk goedgekeurd is. Na de verkenningsfase wordt het Voorkeursalternatief in de planuitwerkingsfase uitgewerkt tot het detailniveau dat nodig is voor formele besluitvorming en de vergunningen. Na de wettelijke procedure kan realisatie van de dijkversterking beginnen.

In onderstaande Figuur (1-3) is de planning van de dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer op hoofdlijnen (de jaartallen en doorlooptijden zijn indicatief) weergegeven.

Tijdlijn met daarop de planning van de dijkversterking Irenesluis-Culemborgse Veer op hoofdlijnen. De planning laat 3 fasen zien in blokken. Het blok van de verkenningsfase loopt van 2021 tot medio 2023, gevolgd door de planuitwerkingsfase tot medio 2026, opgevolgd door het blok van de realisatiefase die loopt tot in 2029. De fasen bevatten elk een beschrijving. Verkenningsfase: samen met belanghebbenden worden kansrijke oplossingen voor het traject gezocht. Vervolgens wordt een voorkeursalternatief vastgesteld. Planuitwerkingsfase: het voorkeursalternatief wordt in detail uitgewerkt, samen met belanghebbenden. Hierna stelt het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het project vast. Realisatiefase: het werk wordt uitgevoerd tussen 2026 en 2029. Daarna is de dijk voldoende veilig voor de toekomst en voldoet hij aan de veiligheidseisen.
Figuur 1‑3 Planning dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer (op hoofdlijnen)

De dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer bevindt zich momenteel in de verkenningsfase. De verkenningsfase bestaat uit drie stappen (zie Figuur 1‑4):

  • Stap 1: Inventariseren van uitgangspunten en bepalen van bouwstenen;

  • Stap 2: Uitwerken en afwegen bouwstenen, opstellen van mogelijke oplossingen en selectie van kansrijke oplossingen;

  • Stap 3: Afweging en samenstellen van een Voorkeursalternatief voor het nemen van een voorkeursbeslissing.

Een figuur met daarop de 3 stappen van de verkenningsfase dijkversterking Irenesluis-Culemborgse Veer. Stap 1: Uitgangspunten, bouwstenen bepalen. Stap 2: Bouwstenen uitwerken, mogelijke en kansrijke oplossingen. Stap 3: Kansrijke alternatieven en voorkeursalternatief.
Figuur 1‑4 Stappen verkenningsfase dijkversterking Irenesluis-Culemborgse Veer