1.3 Wat staat er in deze Nota Kansrijke Oplossingen?

In het ontwerpproces van de dijkversterking wordt van ‘grof naar fijn’ gewerkt (zie Figuur 1‑5). Het Voorkeursalternatief komt voort uit een proces waarin alle mogelijke bouwstenen en oplossingen voor het versterken van de dijk worden afgewogen. In dit proces wordt steeds bepaald welke bouwstenen of oplossingen verder onderzocht worden en welke afvallen. In deze Nota Kansrijke Oplossingen en de Nota Mogelijke Oplossingen is het proces en de resultaat van stap 2 vastgelegd. Het doel van de tweede stap van de verkenningsfase is het in beeld brengen van mogelijke oplossingsrichtingen voor de dijkversterking en het daaruit selecteren van kansrijke oplossingen. In de Nota Mogelijke Oplossingen is de start van stap 2 vastgelegd, namelijk het samenstellen van de mogelijke oplossingen op basis van bouwstenen en de effectbeoordeling van deze mogelijke oplossingen. In deze Nota Kansrijke Oplossingen zijn de kansrijke oplossingen vastgelegd.

Een figuur met daarop de 3 stappen van het ontwerpproces van de verkenningsfase dijkversterking Irenesluis-Culemborgse Veer. Stap 1: Uitgangspunten. Stap 2: Mogelijke oplossingen en kansrijke oplossingen. Stap 3: Voorkeursalternatief. Per ontwerpspoor (Techniek, Ruimtelijke kwaliteit, Omgeving) zijn de verschillende onderdelen die binnen iedere stap worden uitgevoerd uitgewerkt. Iedere stap eindigt met een mijlpaalproduct. Stap 1 eindigt met de Nota van Uitgangspunten, stap 2 eindigt met de Nota Kansrijke Oplossingen met halverwege stap 2 de Nota Mogelijke Oplossingen en stap 3 eindigt met de Nota Voorkeursalternatief.
Figuur 1‑5 Schematische weergave van het ontwerpproces

Hoofdstuk 2 geeft een omschrijving van de aanpak en het proces dat is doorlopen om tot de kansrijke oplossingen te komen. Hoofdstuk 3 beschrijft de wensen en meekoppelkansen uit de omgeving en de visie op ruimtelijke kwaliteit. Gedurende het hele dijkversterkingsproject zijn omwonenden, gebiedspartners en andere belanghebbenden (actief) betrokken bij het proces.

Om de projectdoelstellingen van dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer te behalen is het belangrijk om een duidelijke ontwerpopgave te definiëren. De ontwerpopgave die uit deze doelstellingen volgt is beschreven in Hoofdstuk 4 en bestaat uit een waterveiligheidsopgave, beheeropgave, gebiedsopgave en inpassingsopgave.

Hoofdstuk 5 is een samenvatting van de beoordeling van de mogelijke oplossingen en bijbehorende conclusie, wat de opmaat is om tot de kansrijke oplossingen te komen. De kansrijke oplossingen zijn verder uitgewerkt en toegelicht in Hoofdstuk 6. Tot slot geeft Hoofdstuk 7 een reflectie op de projectdoelstellingen in relatie tot de kansrijke oplossingen en een doorkijk naar het vervolgproces.