2. Proces: aanpak naar kansrijke oplossingen

 Schema waarin de verschillende stappen staan beschreven om van bouwstenen naar kansrijke oplossingen te komen.
Figuur 2‑1 Processchema van de aanpak van bouwstenen naar kansrijke oplossingen

Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten zijn een aantal stappen gevolgd om tot kansrijke oplossingen te komen (zie Figuur 2-1). De kansrijke oplossingen komen voort uit de mogelijke oplossingen die op hun beurt bestaan uit een combinatie van technische bouwstenen en omgevingsbouwstenen. De eerste stap was het verzamelen en afwegen van de bouwstenen. Op basis van deze bouwstenen zijn de mogelijke oplossingsrichtingen voor de waterveiligheidsopgave voor het traject Irenesluis – Culemborgse Veer samengesteld. Daarbij is ook bepaald welke technische bouwstenen op bepaalde deelgebieden afvallen doordat effecten hier onacceptabel zijn. Daarnaast is bekeken welke omgevingsbouwstenen bijdragen aan ruimtelijke kwaliteitsverbetering van de dijk en nabije omgeving.

Vervolgens zijn in een ontwerpsessie de relevante bouwstenen geselecteerd, waarmee vervolgens de conceptversie van de mogelijke oplossingen is opgesteld. Deze conceptversie bestond uit drie thematisch verschillende mogelijke oplossingen: er was een variant ‘huidige situatie behouden’, een variant ‘recreatieve ontwikkeling’ en een variant ‘natuurontwikkeling’.

Mede naar aanleiding van een gesprek met het Omgevingskwaliteitsteam (OKT) is besloten om mogelijke oplossingen met verschillende technische ingrepen samen te stellen, om zo duidelijk onderscheid te kunnen maken. Bovendien is de verschillende thematiek van de concept mogelijke oplossingen zoals ‘recreatieve ontwikkeling’ en ‘natuurontwikkeling’ veelal onder te brengen in de meekoppelkansen en raakvlakprojecten. In dezelfde periode was er een optimalisatie van de waterveiligheidsopgave wat resulteerde in een verdere specificering van de mogelijke oplossingen.

Bovenstaande heeft geleid tot de drie mogelijke oplossingen:

  1. Constructie;

  2. Grondoplossing binnenwaarts (pipingberm);

  3. Grondoplossing buitenwaarts (buitendijkse grondverbetering, klei-inkassing).

Om de impact op het gebied per mogelijke oplossing te begrijpen, zijn de effecten van verschillende criteria beoordeeld. Deze stap heet de effectbeoordeling van mogelijke oplossingen (zie paragraaf 5.1 en voor meer detail de Nota Mogelijke Oplossingen) en maakt duidelijk welke mogelijke oplossingen kansrijk en realistisch zijn. Na aanscherping van de waterveiligheidsopgave (zie paragraaf 4.1) blijkt deze opgave hoofdzakelijk te bestaan uit een pipingopgave op zes locaties plus één lokale stabiliteitsopgave binnenwaarts.

Op basis van de effectbeoordeling is er geen mogelijke oplossing in zijn geheel afgeschreven. Daarom zijn de drie mogelijke oplossingen als drie kansrijke oplossingen overgenomen, maar alleen voor de zes locaties waar nog een waterveiligheidsopgave is. Deze kansrijke oplossingen zijn in hoofdstuk 6 per locatie overzichtelijk gepresenteerd. In het Voorkeursalternatief zal per locatie een definitieve keuze gemaakt worden tussen een constructie, grondoplossing binnenwaarts, grondoplossing buitenwaarts of een combinatie van de laatste twee. Deze zes uitgewerkte locaties tezamen vormen uiteindelijk het Voorkeursalternatief.