3.1 Terugblik op participatieproces naar kansrijke oplossingen

In het proces om te komen tot kansrijke oplossingen is de brede omgeving betrokken. Dit zijn zowel omwonenden langs de dijk als ook belangenorganisaties en terreinbeherende instanties. Het doel hiervan is, naast het informeren en meedenken over het te doorlopen proces, om wensen, ideeën en meekoppelkansen te inventariseren.

Het participatietraject is in september 2021 gestart met het rondbrengen van de eerste nieuwsbrief in het gebied. Tijdens deze rondgang zijn de eerste contacten met omwonenden gelegd en heeft het projectteam zich voorgesteld. Er is sindsdien tweemaal een nieuwsbrief uitgebracht (februari en juli 2022) waarbij de omgeving op de hoogte werd gesteld van de voortgang van het project. Daarnaast verscheen tegelijkertijd met de Nota van Uitgangspunten de memo Kennisgeving voornemen en participatie.

Foto van bewonersavond waarin de veiligheidsopgave en het te doorlopen proces werden toegelicht.
Figuur 2-2 Bewonersavond waarin de waterveiligheidsopgave en het te doorlopen proces werden toegelicht.

Vanaf het derde kwartaal van 2021 zijn ook de zogenaamde keukentafelgesprekken gestart. Hierbij is aan alle direct aanwonenden van de dijk uitleg gegeven over de waterveiligheidsopgave ter plekke en is een doorkijk van het proces gegeven. Ook zijn belangengroepen geconsulteerd, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie, verkeer en natuur.

In maart 2022 is een eerste bewonersavond georganiseerd. Hierbij is een presentatie gegeven over de waterveiligheidsopgave en het te doorlopen proces. Daarnaast was er gelegenheid om kaartmateriaal te bekijken en in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van het project. Belangstellenden konden kenbaar maken wat zij belangrijke aspecten en aandachtspunten vinden rond de dijk. Zo zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid op de dijk en de overlast van gemotoriseerd recreatieverkeer. Belangstellenden spraken ook over de plannen voor meer natuurontwikkeling in de uiterwaarden, een bloemrijk dijktalud aan de buitenzijde van de dijk en de mogelijkheden om meer recreatieve voorzieningen aan te brengen.

In juni 2022 is de bewonerswerkgroep opgestart. Dit is een groep van betrokken omwonenden die hun gebiedskennis inbrengen. Ook fungeren zij als klankbord voor de opgestelde plannen. Binnen deze groep wordt het draagvlak voor het ontwerp afgetast. De werkgroep geeft een advies over deze Nota Kansrijke Oplossingen aan bestuurders. De bestuurders betrekken het advies bij hun besluitvorming. De aandachtsvelden van de werkgroep betreffen de onderstaande thema’s:

  • Verkeerssituatie: verbeteren weginrichting, veiligheid voor niet-gemotoriseerd verkeer en overlast​;

  • Ecologische verbetering: ontwikkeling bloemrijke dijken/natuurlijke dijkzone​;

  • Recreatieve ontwikkeling: toevoegen rustpunten en wandelpaden;

  • Grondverwerving en grondgebruik.