3.2 Spelregels meekoppelkansen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nodigt betrokkenen (omwonenden, geïnteresseerden en samenwerkingspartners) graag uit om te onderzoeken of ideeën, ambities of projecten te koppelen zijn aan de dijkversterking. Mogelijk kunnen deze meteen meegenomen worden met de dijkversterking. Alle ideeën en ambities zijn in principe welkom. De geïnventariseerde meekoppelkansen zijn opgenomen in paragraaf 4.4. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hanteert een aantal spelregels voordat deze kunnen worden meegenomen.

Spelregels meekoppelkansen

Meekoppelkansen moeten aan de volgende eisen voldoen voordat zij kunnen worden meegenomen:

  • De meekoppelkans mag geen negatief effect hebben op de waterveiligheid;

  • De meekoppelkans moet op tijd uitvoerbaar zijn, dat wil zeggen: mee kunnen gaan in het tijdspad van de dijkversterking;

  • De meekoppelkans moet vergunbaar zijn;

  • De meekoppelkans dient voldoende draagvlak in de omgeving te hebben;

  • Er dient voldoende zicht te zijn op financiering;

  • Er zijn geen grote risico's verbonden aan het uitvoeren van de meekoppelkans.