3.3 Synergiekrediet

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft als ambitie om gelijktijdig met de dijkversterking, maatschappelijke meerwaarde te creëren. Voor meekoppelkansen op het gebied van ecologie/biodiversiteit, cultuurhistorie, recreatie en beleving heeft het Algemeen Bestuur een zogenaamd synergiekrediet vastgesteld. Vanuit dat krediet is onder voorwaarden (co)financiering mogelijk voor meekoppelkansen met de genoemde thema's. Voor het traject Irenesluis – Culemborgse Veer zijn de volgende onderdelen genoemd die mogelijk in aanmerking komen voor (co)financiering met het synergiekrediet:

  • Vergroten van zichtbaarheid dijkdoorbraaklocaties;

  • Watererfgoed herstellen of renoveren;

  • Buitendijkse natuurontwikkeling in combinatie met dijkversterkingsmaatregelen;

  • Herstellen en uitbreiden van historische kleiputten;

  • Faciliteren van rustpunten met inrichtingselementen, zoals trappen, hekjes, banken;

  • Bijdrage aan wandel-/struinpaden.