4.1 Aanscherping waterveiligheidsopgave

Bij het beoordelen van dijken en het ontwerpen van dijken die versterkt moeten worden, wordt in beeld gebracht hoe groot de kans is dat een dijk bezwijkt. Hiervoor wordt het wettelijk beoordelingsinstrumentarium gebruikt. Voor het normtraject 44-1, waar de dijk tussen Irenesluis en het Culemborgse Veer deel van uit maakt, is in de Waterwet de maximale toelaatbare overstromingskans vastgesteld op 1/10.000 per jaar (zie Nota van Uitgangspunten, paragraaf 3.1).

Op basis van steeds meer beschikbare informatie wordt tijdens de verkenningsfase van ‘grof naar fijn’ toegewerkt, naar een steeds betrouwbaarder oordeel over de noodzakelijke versterkingsmaatregelen om de dijk weer te laten voldoen aan de norm.