4.1.3 Resultaten aanscherping waterveiligheidsopgave

In de Nota van Uitgangspunten (paragraaf 3.1.3) was de conclusie op basis van de veiligheidsanalyse van dat moment, dat de dijk op geen enkel dwarsprofiel per dijkpaal voldoet aan de waterveiligheidsnormen voor alle faalmechanismen. In Figuur 4‑2 is de ontwikkeling van de waterveiligheidsopgave weergegeven.

Schema waarin de ontwikkeling van de waterveiligheidsopgave tijdens de verkenningsfase zijn weergegeven. Het geeft het detailniveau van de waterveiligheidsopgave per product aan.
Figuur 4‑2 Ontwikkeling van de waterveiligheidsopgave door de verschillende producten van de verkenningsfase

Na het doorvoeren van de genoemde optimalisaties in paragraaf 4.1.1, inclusief het toepassen van de Beslisboom Piping, is de ontwerpopgave voor dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer aangescherpt. Het resultaat (per 8 juli 2022) is weergegeven in Tabel 4‑2 en Figuur 4‑3. Ten opzichte van de waterveiligheidsopgave uit de Nota van Uitgangspunten en de huidige waterveiligheidsopgave is te zien dat de waterveiligheidsopgave door de optimalisatieberekeningen verkleind is. Voor piping is er een totale waterveiligheidsopgave van ongeveer zes kilometer. Voor ongeveer 3,5 kilometer wordt de waterveiligheidsopgave uitgesteld door het toepassen van de Beslisboom Piping (zie ook paragraaf 4.1.2) en valt daarmee niet meer onder de ontwerpopgave. Hiermee blijft er nog een ontwerpopgave van ongeveer 3,3 kilometer over, waarvan voor 0,9 kilometer de opgave vaststaat en voor ongeveer 2,4 kilometer geldt dat aanvullend onderzoek gedaan wordt tijdens het opstellen van het Voorkeursalternatief, dit ter verificatie van de berekeningen en voor het kunnen toepassen van hypothese 2 van de Beslisboom Piping. De faalmechanismen macrostabiliteit binnen- en buitenwaarts zijn bijna geheel weggevallen, alleen bij het wiel (dijkpaal 116) blijft nog een opgave voor macrostabiliteit binnenwaarts over. Ook is de dijk veilig voor de faalmechanismen grasbekleding erosie buitentalud (GEBU) en grasbekleding afschuiven binnentalud (GABI).

Tabel 4‑2 Resultaten aangescherpte waterveiligheidsopgave dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer.

Faalmechanisme

Opgave

Piping

Zes locaties (zie kaart)

3,5 kilometers opgave is uitgesteld (zie H4.1.2)

Macrostabiliteit binnenwaarts

Opgave bij het wiel dijkpaal 117-118

Macrostabiliteit buitenwaarts

Voldoet

Grasbekleding Erosie Buitentalud

Voldoet

Grasbekleding Afschuiven Binnentalud

Voldoet

Kunstwerk

Voldoet

Niet waterkerende objecten (NWO)

Nader te beoordelen

Kaart waarop de waterveiligheidsopgave van juli 2022 weergeven wordt langs het dijktraject Irenesluis – Culemborgse Veer. Er is een onderscheid gemaakt tussen locaties met pipingopgave, met pipingopgave die mogelijk vervalt na extra onderzoek, pipingopgave die wordt uitgesteld omdat hier de beslisboom piping wordt toegepast en stabiliteitsopgave binnenwaarts. Stabiliteit buitenwaarts en kruinhoogte staan niet op de kaart omdat hiervoor geen opgave is.
Figuur 4‑3 Waterveiligheidsopgave dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer (juli 2022)

De veiligheidsanalyse is nog niet geheel afgerond. Tijdens het opstellen van het Voorkeursalternatief wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd en de veiligheidsopgave verder geoptimaliseerd, indien de resultaten uit het aanvullend onderzoek daar aanleiding toe geven. In Tabel 4‑3 zijn de optimalisatie mogelijkheden weergegeven die verder worden onderzocht per faalmechanisme in de fase Voorkeursalternatief.

Tabel 4‑3 Optimalisatie mogelijkheden die verder worden onderzocht per faalmechanisme in de fase Voorkeursalternatief

Faalmechanisme

Aanbeveling

STBI, STBU

Het gebruik van de schematiseringsfactor van buurtraject vormt een risico, omdat de berekende veiligheidsfactoren van 3 STBI en 5 STBU dijkvakken op het randje voldoet. Er wordt aanbevolen om de schematiseringsfactor te valideren aan de hand van het rekenblokje.

STBI

Voor STBI zijn geen BGT (Bruikbaarheidstoestand) berekeningen uitgevoerd. Dit leidt niet tot een waterveiligheidsopgave, maar een beheerdersopgave. Deze type STBI berekeningen wordt wel opgenomen in het eindproduct VKA als meekoppelkans vanuit beheer.

STBU

Voor de schaardijk (tussen dijkpaal 106 en 107+060) is ook géén versterkingsopgave van toepassing, omdat is aangetoond dat een initieel buitenwaarts glijvlak niet tot dijkfalen of een overstroming leidt mits het profiel tijdig (dus voor een volgend hoogwater) hersteld is. Hiermee valt dit stuk schaardijk wel onder de Zorgplicht van beheer van HDSR, waarbij een detectie en hersteltijd van 21 dagen als realistisch is beschouwd vanuit Zorgplicht.

STPH

Een groot deel van de piping-opgave is uitgesteld aan de hand van de beslisboom piping. Op de uitgestelde trajecten moeten maatregelen worden getroffen in de vorm van monitoring en calamiteitsmaatregelen. De uitgestelde opgave moet in een volgende beoordelingsronde (2035) opnieuw worden beoordeeld. Een mogelijke afkeur zou de uitvoer van een versterking vereisen. Het gebruik van de beslisboom vereist daarom ook het ontwerp van een versterking om deze mogelijk in de toekomst alsnog uit te voeren.

STPH

Uitvoeren van extra grondonderzoek in het voorland, waarmee het uitgangspunt van het gebruik van een dubbele dijkbasislengte in de berekening van de kwelweglengte geverifieerd kan worden. Het is aannemelijk dat er maatwerklocaties ontstaan waarbij één of meerdere mechanismen tot afkeur leiden vanwege lokale verzwarende omstandigheden, die niet binnen de doorsnedeëis van het desbetreffende mechanisme op te lossen zijn.

GABI

Vanuit het innovatiespoor van Sterke Lekdijk is aangetoond dat de werkwijze werkt. Voor ICU betekent dat er geen scope voor GABI is. Gedurende het VKA wordt de analyse met uitgangspunten ter review gelegd totdat Fugro het overneemt en dit verwerkt in de Veiligheidsanalyse en TUN.

GEBU

Er wordt aanbevolen om boringen uit te voeren om de erosiebestendigheid van de kleikern te bepalen. Deze moeten een erosiebestendigheid hebben van categorie 1 of 2.

NWO’s

De Niet-waterkerende objecten worden in het VKA uitgewerkt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit tot afkeur op vakniveau leidt voor bepaalde mechanismen. Het is aannemelijk dat er maatwerklocaties ontstaan waarbij één of meerder mechanismen tot afkeur leiden vanwege lokale verzwarende omstandigheden dit niet binnen de doorsnede-eis van het desbetreffende mechanisme op te lossen zijn.