4.4 Gebiedsopgave

In het gebied speelt een aantal ontwikkelingen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt het belangrijk om de dijkversterking goed af te stemmen met andere ontwikkelingen, om slimme combinaties te zoeken, overlast te voorkomen en de samenhang in het gebied te bewaken. Daarom werkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nauw samen met andere overheden in een ambtelijke werkgroep bestaande uit de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede, de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Reeds geïnventariseerde meekoppelkansen en raakvlakprojecten

In deze fase van het project zijn met de ambtelijke werkgroep diverse meekoppelkansen en raakvlakprojecten in beeld gebracht in het Ruimtelijk Kwaliteitskader Dijkversterking Prinses Irenesluis - Culemborgse Veer en tevens beschreven in de Nota Meekoppelkansen. Deze nota geeft een overzicht van alle meekoppelkansen en daarmee invulling aan de Werkwijze en Kader Meekoppelkansen dat bij Sterke Lekdijk wordt gehanteerd en waaraan samenwerkpartners (gemeenten en provincie) zich hebben geconformeerd. Deze nota geeft uiteindelijk een verantwoording voor de wijze waarop meekoppelkansen in de verkenningsfase zijn opgenomen en vormt een bijlage bij de samenwerkafspraken voor de planuitwerking (Samenwerkingsovereenkomst (SOK) planuitwerkingsfase).

De thema’s zijn verkeer, recreatie, ecologie en cultuurhistorie. De opgaven ten aanzien van de thema’s verkeer en recreatie zijn in lijn met de visie Mobiliteit en recreatie Sterke Lekdijk en het Beeldkwaliteitsplan Sterke Lekdijk. In onderstaande Tabel 4‑4 worden alle thema’s toegelicht en in Figuur 4‑5 zijn deze afgebeeld.

Tabel 4‑4 Meekoppelkansen en de kansrijkheid ervan.

Meekoppelkans

Toelichting meekoppelkans

Is de meekoppelkans kansrijk?

Weginrichting en recreatieve rustpunten

Betreft het realiseren van een eenduidige weginrichting en de aanleg van diverse recreatieve rustpunten langs het dijktraject conform het Beeldkwaliteitsplan. Voor de recreatieve rustpunten zijn ca. 5 locaties in beeld, 3 in de gemeente Wijk bij Duurstede en 2 in de gemeente Houten. Zie figuur 3-4 voor de locaties van de rustpunten.

Ja.
Voor de wegrichting en rustpunten hanteren we de uitgangspunten uit de Visie Mobiliteit en Recreatie, de uitwerkingen in het Beeldkwaliteitsplan. Deze zijn onderschreven door de gemeente Houten, Wijk bij Duurstede, Provincie Utrecht en HDSR.
Belangrijke aandachtspunten voor ICU zijn de financiering in relatie tot de omvang van de versterkingsmaatregelen en draagvlak voor de voorgestelde inrichting. Op dit moment zijn de

Kwaliteitsverbetering Natuur Netwerk Nederland (NNN)

Betreft kwaliteitsverbetering van NNN in de uiterwaarden zoals bijvoorbeeld herstellen of terugbrengen van kleiputten en het verbeteren van de kwaliteit van moeraszones en graslanden

Nog niet bekend
Provincie Utrecht voert nog onderzoek uit. Resultaten zijn in het najaar van 2022 beschikbaar, maar verwachting is dat kleinschalige inrichtingsmaatregelen en/of maatregelen in het kader van (ontwikkel) beheer kansrijk zijn.

Synergiekansen dijkzone Schalkwijker Buitenwaard fase 1

Het project Schalkwijker Buitenwaard wordt door K3 Delta in opdracht van Staatsbosbeheer ontwikkeld, los van de dijkversterking (zie raakvlakprojecten). In de 100 m zone van de dijk liggen echter kansen om gezamenlijk op te pakken: o.a. de aanpak van het buitentalud in combinatie met de beheerstrook en het faciliteren van een wandelpad (afspraak tussen gemeente Houten en Staatsbosbeheer)

Nog niet bekend
Waterschap, K3 Delta en Staatsbosbeheer zijn in gesprek over het buitentalud en beheerstrook. In het najaar 2022 volgt een nadere invulling. De provincie Utrecht doet nader onderzoek naar verdere verbeteringen binnen de 100 m strook. Dat onderzoek is naar verwachting in januari 2023 gereed.

Wandelstructuur

Er zijn verschillende kansen om de wandelstructuur te verbeteren en een aaneengesloten wandeling van west naar oost door de uiterwaarden mogelijk te maken. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van de buitenbeheerstrook.

Ja.
Er is een brede wens zowel bij organisaties als bewoners, kosten lijken beperkt.

Watererfgoed langs de dijk

Langs de dijk zijn verschillende waardevolle plekken (peilschaalhuizen, historische dijkpalen). Er ligt een kans deze te versterken/restaureren of beter beleefbaar te maken.

Ja.
Financiering is o.a. mogelijk vanuit het Synergiekrediet van het waterschap en vanuit het programma Mooie en Veilige Dijken van de provincie Utrecht.

Cluster Heulse Waard

Punt waar het lint van Schalkwijk en de dijk bij elkaar komen bij de Heulse Waard is een historisch punt met dijkpaal, dijkmagazijn (nu museum) en peilschaalhuis. In combinatie met recreatieterrein Heulse Waard een interessant punt wat opgewaardeerd kan worden.

Ja.
Er ligt een grote relatie met de inrichting van de rustpunten. Financiering is o.a. mogelijk vanuit het Synergiekrediet van het waterschap en vanuit het programma Mooie en Veilige Dijken van de provincie Utrecht.

Verbetering knelpunten verkeer

Naast het realiseren van een andere weginrichting kunnen enkele specifieke knelpunten zoals de kruising bij Schalkwijk en de opstelplaats Beusichemse Veer worden verbeterd

Nog niet bekend

Kaart waarop de meekoppelkansen en raakvlakprojecten van de dijkversterking Irenesluis-Culemborgse Veer te zien zijn).
Figuur 4‑6 Kaart met meekoppelkansen en raakvlakprojecten.

Uiterwaardontwikkelingen

In het gebied speelt een aantal zelfstandig lopende gebiedsontwikkelingen in de uiterwaarden (zie Tabel 4‑5).

Tabel 4‑5 Uiterwaardontwikkelingen (status augustus 2022).

Uiterwaard

Lopende ontwikkeling

Status

Initiatief-

nemer

Steenwaard

Verbeteren natuurgebied in relatie tot doelen voor de Kader Richtlijn Water (KRW).

Schetsontwerp gereed. Wordt in combinatie met het project dijkverbetering Culemborgse Veer - Beatrixsluis opgepakt

Rijkswaterstaat / Staatsbosbeheer

Heulsewaard

geen

n.v.t.

n.v.t.

Schalkwijker

Buitenwaard

Verbeteren natuurgebied in samenwerking met delfstoffenwinning

Ontwerpvergunningen aangevraagd

Staatsbosbeheer, K3 Delta

Moerbergse Waard

Onderzoek nut en noodzaak eenzijdige aantakking plas i.r.t. KRW doelen

zeer beperkte ingreep zonder inhoudelijke en geografisch duidelijke relatie

Rijkswaterstaat / Staatsbosbeheer

Bosscher-

waarden

Delfstoffenwinning en natuurontwikkeling

Mer-procedure loopt

Rijndelta

Holding bv

Deze ontwikkelingen geven vanwege het vergevorderde stadium van de plannen op die locaties vooralsnog geen aanleiding voor samenwerking. Wel moet blijvende afstemming plaatsvinden en behoort in de realisatie uitwisseling van grondstoffen nog tot de kansen.