5.1 Samenvatting beoordeling mogelijke oplossingen

Op basis van de aanscherping van de waterveiligheidsopgave (zie paragraaf 4.1) van de dijk en de afweging van de mogelijke oplossingen met het beoordelingskader (zie Nota van Uitgangspunten) is bepaald welke gedeelten van de mogelijke oplossingen wel of niet kansrijk zijn. In onderstaande Figuur (5-1) is de effectbeoordeling van de mogelijke oplossingen per beoordelingscriterium gepresenteerd (van links naar rechts: waterveiligheid, riviersysteem, natuur, dijklandschap, cultuurhistorie en archeologie, wonen, bedrijven en landbouw). In de volgende paragrafen (5.1.1 t/m 5.1.6) is de beoordeling in meer detail uitgewerkt. Voor de volledige uitwerking van de resultaten wordt verwezen naar de Nota Mogelijke Oplossingen. De mogelijke oplossingen zien er als volgt uit:

  1. Behoud en versterking huidige situatie (constructie): de technische ingrepen vinden uitsluitend plaats door middel van constructies. Constructies zijn technische maatregelen die binnen het huidige dijkprofiel in de grond passen en die niet of vrijwel niet zichtbaar zijn. Daarom heeft deze mogelijke oplossing ruimtelijk minimale verandering als gevolg;

  2. Grondoplossing binnenwaarts: deze mogelijke oplossing stelt brede binnendijkse pipingbermen voor en delen met constructies. Dit betekent dat de dijk er met name aan binnenwaartse zijde anders uit gaat zien ten opzichte van de huidige situatie;

  3. Grondoplossing buitenwaarts: in deze mogelijke oplossing worden vanuit techniek voornamelijk buitendijkse grondverbetering, in de vorm van klei-inkassing, en binnen- en buitendijkse taludverflauwing voor stabiliteit toegepast. Hoewel deze mogelijke oplossing grondverbetering buitenwaarts heet, wordt toch gekozen om de stabiliteitsopgave binnenwaarts op te lossen met een binnendijkse taludverflauwing. In deze mogelijke oplossing gaat de grondoplossing boven constructie.

Samenvatting beoordeling mogelijke oplossing per criterium (van links naar rechts: waterveiligheid, riviersysteem, natuur, dijklandschap, cultuurhistorie en archeologie, wonen, bedrijven en landbouw).
Figuur 5‑1 Samenvatting beoordeling mogelijke oplossing per criterium (van links naar rechts: waterveiligheid, riviersysteem, natuur, dijklandschap, cultuurhistorie en archeologie, wonen, bedrijven en landbouw).