5.1.3 Natuur

Binnen het thema natuur zijn enkele onderscheidende aspecten tussen de verschillende mogelijke oplossingen. Deze hebben vooral een relatie met het ruimtebeslag. Grondwatereffecten zijn hierbij niet beschouwd. Mogelijke oplossing 1 ‘Constructie’ kent geen ruimtebeslag en heeft derhalve geen blijvende effecten op het criterium natuur. Mogelijke oplossing 2 ‘Grondoplossing binnenwaarts’ en 3 ‘Grondoplossing buitenwaarts’ kennen elk in meer of mindere mate een ruimtebeslag welke negatief kan uitvallen voor natuur. Mogelijke oplossing 2 kent een beperkt ruimtebeslag op Natuurnetwerk Nederland-gebied (NNN) en bij mogelijke oplossing 3 is dat ruimtebeslag groter. Bovendien wordt hier de bestaande ondergrond verstoord door een buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) wat negatief kan uitwerken voor bestaande natuurwaarden. Anderzijds zou een buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) kansen kunnen bieden voor de realisatie van vernatting ten behoeve van natuurontwikkeling. Ook is bij mogelijke oplossing 3 sprake van ruimtebeslag op ecologisch relevant areaal voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Uiteindelijk maakt dit dat mogelijke oplossing 3 negatief scoort en beide andere oplossingen naar verwachting geen onoverkomelijke effecten hebben.