5.1.5 Cultuurhistorie en archeologie

Binnen het beoordelingscriterium cultuurhistorie en archeologie zijn geen onderscheidende aspecten aangetroffen. Er zijn enkele raakvlakken te noemen zoals de historische dijkpaal nabij de Heulse Waard en een aantal peilschaalhuizen maar deze zijn te klein om als onderscheidend te worden aangemerkt. Daarnaast is sprake van een terrein met hoge archeologische verwachting aan de binnenzijde ten westen van de Heul. Hierdoor is sprake van een potentieel negatief effect.