6.1 Kansrijke oplossing 1: Constructie

Voor de kansrijke oplossing 1 “Constructie” wordt de pipingopgave opgelost met de technische bouwsteen constructie voor piping. Belangrijk uitgangspunt is dat de beheeropgave (zie paragraaf 4.2) binnendijks op locaties met een waterveiligheidsopgave, gelijktijdig wordt ingepast in het ontwerp (constructie binnendijks) voor de waterveiligheidsopgave.

In Figuur 6‑3 zijn de locaties en zoekgebieden weergegeven. Het zoekgebied voor de constructie ligt tussen het hart van de kering en het eind van de huidige binnenberm plus vijf meter. In Figuur 6‑4 en 6-5 is deze bouwsteen verder toegelicht. Constructies passen binnen het huidige dijkprofiel in de grond en zijn vrijwel niet zichtbaar. Daarom heeft deze kansrijke oplossing ruimtelijk minimale verandering als gevolg. Deze kansrijke oplossing inclusief het zoekgebied voor de constructie is weergegeven in Figuur 6‑2. In paragraaf 6.4 is er in meer detail gekeken naar de locaties en zijn de kansrijke oplossingen naast elkaar gezet.

Kaart waarop de kansrijke oplossing 1 constructie is weergeven langs het traject van de dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer. Het zoekgebied voor de constructie oplossing voor piping is hierop aangegeven.
Figuur 6‑2 Kansrijke oplossing 1: “Constructie” kaart.
Pipingscherm. Doel: Vergroten van de weerstand tegen piping door te voorkomen dat zandkorrels onder de dijk getransporteerd kunnen worden en binnendijks kunnen worden afgezet. Hoe? Door het aanbrengen van een waterdicht scherm wordt de kwelweg verlengd. Hierdoor kan er geen erosie van zanddeeltjes optreden. Verticale filterconstructie. Doel: vergroten van de weerstand tegen piping door te voorkomen dat zandkorrels onder dijk getransporteerd kunnen worden en binnendijks kunnen worden afgezet. Hoe? Een filterconstructie laat water door maar houdt zand tegen, waardoor er geen erosie onder de dijk kan ontstaan. Er ontstaat wel een "pipe", maar deze loopt dood tegen het doek. Aanbrengen drainageconstructie. Doel: Voorkomen van het ontstaan van kanalen (pipes) onder de dijk die zand meevoeren. Hoe? Door het aanbrengen van drainage neemt de stijghoogte en daarmee de stroomsnelheid van het water dat onder dijk doorstroomt af. Hierdoor kan de kwelstroom geen zanddeeltjes meevoeren.
Figuur 6-3 Technische bouwsteen piping: varianten constructies piping
Constructie. Doel: Voorkomen van het ontstaan van kanalen (pipes) onder de dijk die zand meenemen. Hoe? Door het aanbrengen van een waterdoorlatend of waterdicht scherm wordt voorkomen dat zand wordt meegevoerd. Met een waterdicht scherm wordt de kwelweglengte verlengd waardoor geen "pipe" kan ontstaan. Met een waterdoorlatend scherm wordt voorkomen dat een "pipe" zand kan meevoeren. Verschillende typen constructies staan op de volgende sheet uitgewerkt. Voordelen: verticale maatregelen kosten geen ruimte en zijn in het veld nauwelijks zichtbaar. Nadelen: maatregel is lastig aan te passen indien later dijkverbetering nodig blijkt.
Figuur 6-4 Technische bouwsteen piping: constructie