6.2 Kansrijke oplossing 2: Grondoplossing binnenwaarts (pipingberm)

Voor de kansrijke oplossing 2 “Grondoplossing binnenwaarts” wordt de pipingopgave opgelost met de technische bouwsteen binnendijkse pipingberm. In Figuur 6‑6 is deze bouwsteen verder toegelicht. Belangrijk uitgangspunt is dat de binnendijkse beheeropgave (zie paragraaf 4.2) op locaties met een waterveiligheidsopgave, gelijktijdig wordt ingepast in het ontwerp (pipingberm) voor de waterveiligheidsopgave.

Deze kansrijke oplossing is niet op elke locatie haalbaar, door bijvoorbeeld ruimteconflict met binnendijkse bebouwing. Op deze locaties wordt de opgave opgelost met een constructie. Deze kansrijke oplossing inclusief het ruimtebeslag van de pipingberm en het zoekgebied voor de constructies, is weergegeven in Figuur 6‑5. Het ruimtebeslag van de pipingberm is gebaseerd op berekeningen van het tekort aan kwelweglengte. In paragraaf 6.4 is er in meer detail gekeken naar de locaties en zijn de kansrijke oplossingen naast elkaar gezet. In deze paragraaf is ook onderbouwd waar de kansrijke oplossing niet kansrijk is.

Kaart waarop de kansrijke oplossing 2: Grondoplossing binnenwaarts is weergeven langs het traject van de dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer. Inclusief het ruimtebeslag van deze oplossing.
Figuur 6‑5 Kansrijke oplossing 2: “Grondoplossing binnenwaarts” kaart
Doel: voorkomen van het ontstaan van kanalen (pipes) onder de dijk die zand meevoeren. Hoe? Door binnendijks een brede berm van klei aan te leggen, wordt de weg die het water onder de dijk aflegt langer. Hierdoor wordt de weerstand groter en wordt het meevoeren van zand voorkomen. Voordelen: maatregel wordt uitgevoerd met grond en is daarmee duurzaam en makkeiljk aanpasbaar. Maatregel is goed te combineren met maatregelen tegen het faalmechanisme macrostabiliteit. Ophogen van het gebied aan de binnenzijde van de dijk kan leiden tot drogere condities voor bijvoorbeeld landbouw. Dit kan positief zijn maar ook beperkingen met zich meebrengen. Nadelen: soms is een zeer brede binnenkant nodig met grote ruimtelijke impact.
Figuur 6-6 Technische bouwsteen piping: binnendijkse berm