6.3 Kansrijke oplossing 3: Grondoplossing buitenwaarts (grondverbetering)

Voor de kansrijke oplossing 3 “Grondoplossing buitenwaarts” wordt de pipingopgave opgelost met de technische bouwsteen buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing). In Figuur 6‑9 is deze bouwsteen verder toegelicht. Belangrijk uitgangspunt is dat de buitendijkse beheeropgave (zie paragraaf 4.2) op locaties met een waterveiligheidsopgave, gelijktijdig wordt ingepast in het ontwerp (grondverbetering) voor de waterveiligheidsopgave.

Deze kansrijke oplossing is niet op elke locatie kansrijk, doordat bijvoorbeeld het ruimtebeslag overlapt met de rivier. Op deze locaties wordt de opgave opgelost met een constructie. Deze kansrijke oplossing, inclusief het ruimtebeslag van de grondverbetering en het zoekgebied voor de constructie, is weergegeven in Figuur 6‑8. Het ruimtebeslag van de grondverbetering is gebaseerd op berekeningen van het tekort aan  kwelweglengte. Buitendijkse grondverbetering biedt kansen voor het terugbrengen van kleiputten en het hiermee verhogen van natuurwaarden. Dit is een meekoppelkans die uitsluitend geldt voor kansrijke oplossing 3. Dit soort voorlandverbetering is in doorsnede geïllustreerd in Figuur 6‑7 (bron: Strootman Landschapsarchitecten). In paragraaf 6.4 is er in meer detail gekeken naar de locaties en zijn de kansrijke oplossingen naast elkaar gezet. In deze paragraaf is ook onderbouwd waar de kansrijke oplossing niet kansrijk is.

Doorsnede waarin is weergegeven dat buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) lokale natuurwaarden kan verhogen door het terugbrengen van kleiputten.
Figuur 6‑7 Principe doorsnede van buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) waar het terugbrengen van kleiputten lokale natuurwaarden verhoogt. Bron: Strootman Landschapsarchitecten
Kaart waarop de kansrijke oplossing 3: Grondoplossing buitenwaarts (grondverbetering) is weergeven langs het traject van de dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer. Inclusief het ruimtebeslag van deze oplossing).
Figuur 6-8: Kansrijke oplossing 3 "Grondoplossing buitenwaarts (grondverbetering)" kaart
Doel: voorkomen van het ontstaan van kanalen (pipes) onder de dijk die zand meevoeren. Hoe? Door buitendijks klei in te kassen in een strook voor de dijk. Hierdoor wordt de weg die het water onder de dijk aflegt langer. Als gevolg hiervan wordt de weerstand groter en wordt het meevoeren van zand voorkomen. Voordelen: maatregel wordt uitgevoerd met grond en is daarmee duurzaam en makkelijk inpasbaar. Klei-inkassing in de uiterwaard kan worden gecombineerd met vernatting en natuurontwikkeling. Nadelen: klei-inkassing kan groot effect hebben op bestaande natuur. Soms is een zeer brede inkassing nodig met grote ruimtelijke impact.
Figuur 6-9 Technische bouwsteen piping: buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing)