6.4 Overzicht oplossingen per locatie

In deze paragraaf is in meer detail gekeken naar de locaties en zijn de kansrijke oplossingen naast elkaar gezet. Tevens is ook onderbouwd waar de kansrijke oplossingen niet kansrijk zijn. In totaal zijn er zes locaties met een waterveiligheidsopgave. Per locatie geeft een beknopte gebiedsomschrijving een indruk van binnen- en buitendijks landgebruik. Vervolgens wordt in kaart een dwarsprofiel toegelicht welke mogelijke oplossingen kansrijk zijn en welke niet. Deze informatie is ook opgenomen in de bijlage factsheets waarin de kaarten en profielen beter af te lezen zijn.