6.4.1 Locatie 1 – deelgebied Steenwaard

Beknopte gebiedsomschrijving

Buitendijks ligt de Steenwaard; een weidse, natuurlijke uiterwaard met oude poelen en geulen. De Lek ligt hier dichtbij de dijk. Ook liggen er enkele poelen in de uiterwaarden. Binnendijks is agrarisch grondgebruik zoals grasland, akkerland en zijn er een aantal grote boerenerven en een enkele boomgaard. De erfgrenzen liggen vrijwel gelijk aan de binnendijkse teen van de dijk.

Onderzochte oplossingen

Binnendijkse (piping)berm

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing binnendijkse pipingberm

Een binnendijkse pipingberm is niet kansrijk voor locatie 1 vanwege de woningen en agrarische bedrijven binnendijks. De huidige binnendijkse pipingberm dient verlengd te worden met zo’n 170 meter, het volume is dusdanig groot dat dit niet past zonder het slopen of inpassen met constructies van bebouwing. Het realiseren van pipingbermen aan de binnenzijde met ingepaste bebouwing zou onregelmatig ogen en leiden tot ongewenste onderbreking van het dijklandschap. Deze bouwsteen was voor deze locatie al afgevallen na de effectbeoordeling in de Nota Mogelijke Oplossingen, maar staat hier nog wel genoemd voor het complete overzicht.

Verticale pipingmaatregel (constructie)

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing verticale pipingmaatregel (constructie)

Voor locatie 1 is een constructie oplossing kansrijk omdat deze geen invloed heeft op het ruimtegebruik binnendijks en buitendijks. De exacte locatie voor de constructie staat nog niet vast, wel is een zoekgebied bepaald voor de constructie, namelijk tussen het hart van de kering en het eind van de huidige binnenberm plus vijf meter.

Buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing)

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing)

Buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) is niet kansrijk voor locatie 1 omdat er dusdanig veel oppervlakte buitendijks nodig is dat het in de rivier en kribben komt te liggen. Oplossingen mogen niet het huidige riviersysteem beïnvloeden en daarom is buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) hier niet realistisch. Deze bouwsteen was voor deze locatie al afgevallen na de effectbeoordeling in de Nota Mogelijke Oplossingen, maar staat hier nog wel genoemd voor het complete overzicht.