6.4.2 Locatie 2 – deelgebied Schalkwijker Buitenwaard West

Beknopte gebiedsomschrijving

Buitendijks ligt de Schalkwijker Buitenwaard. Op dit punt is de uiterwaard vrij breed. Dit gebied is deels agrarisch in gebruik met een afwisseling van grasland, boomgaarden en houtwallen. Er staat hier geen bebouwing aan de binnendijkse zijde.

Onderzochte mogelijke oplossingen

Binnendijkse (piping)berm

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing binnendijkse pipingberm

Op locatie 2 is een binnendijkse pipingberm kansrijk. Het tast geen binnendijkse bebouwing aan en er is voldoende ruimte om het geschatte volume van de pipingberm in te passen in het landschap.

Verticale pipingmaatregel (constructie)

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing verticale pipingmaatregel (constructie)

Voor locatie 2 is een constructieoplossing kansrijk omdat deze geen invloed heeft op het ruimtegebruik binnendijks en buitendijks. De exacte locatie voor de constructie staat nog niet vast, wel is een zoekgebied bepaald voor de constructie, namelijk tussen het hart van de kering en het eind van de huidige binnenberm plus vijf meter.

Buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing)

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing)

Buitendijkse grondverbetering is kansrijk op locatie 2. De locatie ligt ver genoeg van de rivier en het oppervlakte is goed in te passen in de uiterwaarden. Wel moet worden nagegaan hoe het ruimtebeslag van de beoogde nieuwe geul als onderdeel van de natuurontwikkeling Schalkwijker Buitenwaard, te combineren is met deze buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) (zie de Meekoppelkansen en Raakvlakprojecten kaart in paragraaf 4.4).